Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Послуги Обмінно-резервний фонд Документи, які пропонує о...
логін: пароль: Реєстрація
ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПРОПОНУЄ ОБМІННИЙ ФОНД ДНПБ УКРАЇНИ ІМ. В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
пошук:

Економічні науки

1.     Фінанси : підручник / А. Я. Кузнєцова, Г. М. Азаренкова. - К. : УБС НБУ, 2011. - 407 с.

2.     Вовчак, О. Д. Банківське мікрокредитування малого підприємництва в Україні : монографія / О. Д. Вовчак, П. М. Сенищ, О. І. Антонюк. - К. : УБС НБУ, 2012. - 190 с.

3.     Іващенко, М. В. Економічна поведінка як чинник інституціональних перетворень : монографія / М. В. Іващенко. - К. : УБС НБУ, 2012. - 211 с.

4.     Комп'ютерні технології в бухгалтерському обліку на прикладі програми «1 С: Бухгалтерія 8.2» : навч. посіб. / В. М. Дякон, Н. О. Лисенко, Т. А. Демченко, Л. Л. Дякон. - Умань : Сочінський, 2012. - 178 с.

5.     Бак, Н. А. Фінанси : навч. посібник / Н. А. Бак. - Чернівці : ЧНУ, 2012. - 352 с.

6.     Карлін, М. І. Фінансові системи країн Центрально-Східної Європи : навч. посіб. / М. І. Карлін, І. О. Балак. - Луцьк : Надстир'я, 2012. - 500 с.

7.     Жихор, О. Б. Інноваційний розвиток регіону : монографія / О. Б. Жихор, Т. М. Куценко. - К. : УБС НБУ, 2012. - 251 с.

8.     Кривов'язюк, І. В. Діагностика фінансово-господарської діяльності промислового підприємства : монографія / І. В. Кривов'язюк, Я. О. Кость. - Донецьк-Луцьк : ЛНТУ, 2012. - 200 с.

9.     Маркетинг і брендинг територій : проблеми регіонального розвитку : матеріали XXI Міжнар. наук.-практ. конф. (5-6 жовтня 2012 р.). - Чернівці : ЧНУ, 2012. - 208 с.

10.    Фединець, Н. І. Соціологія ринку : навч. посібник / Н. І. Фединець, Ю. Б. Миронов, М. Р. Гонська. - Львів : Вид-во ЛКА, 2011. - 228 с.

11.    Свелеба, Н. А. Організація виробництва : навч. посібник / Н. А. Свелеба. - Львів : Вид-во ЛКА, 2012. - 384 с.

12.    Акімова, О. В. Організація і методика економчного аналізу : навч. посібник. Ч. 1 / О. В. Акімова, О. С. Дубинська, А. Ю. Нікіта. - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 140 с.

13.    Кузнєцова, Т. В. Гроші та кредит : навч. посібник / Т. В. Кузнєцова, Н. М. Михайличенко, О. О. Кисельова. -- Краматорськ : ДДМА, 2012. - 208 с.

 

Правові науки

1.     Терещенко, Ю. В. Процесуальні дії як способи формування доказів у досудовому провадженні : монографія / Ю. В. Терещенко. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2012. - 166 с.

2.     Автухов, К. А. Особливості діяльності окремих підрозділів кримінально-виконавчої системи : навч. посіб. / К. А. Автухов, О. В. Ткачова, І. С. Яковець ; за ред. А. Х. Степанюка. - Х. : Право ,2012. - 152 с.

3.     Молдован, В. В. Судова риторика: навч. посіб. - К. : Юринком Інтер, 1998. - 320 с.

4.     Організація роботи суду : навч. посіб. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, О. М. Овчаренко та ін. ; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. - Х. : Право. - 256 с.

5.     Ковжога, С. О. Цивільний захист і охорона праці в галузі : навч. посіб. / С. О. Ковжога, С. А. Тузіков, Є. В. Карманний, А. П. Зенін. - Х. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого», 2012. - 192 с.

6.     Лапкін, А. В. Організація судових та провоохоронних органів України у схемах : навч. посіб. / А. В. Лапкін. - Х. : Право, 2012. - 136 с.

7.     Вдовічен, В. А. Податково-правовий компроміс інтересів платника податків і держави : монографія / А. В. Вдовічен. - Чернівці : ЧНУ, 2012. -272 с.

8.     Проблеми теорії та практики адміністративної юстиції : зб. наук. статей / Смокович М. І., Цуркан М. І., Перепелюк В. Г. та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 384 с.

9.     Письменний, В. В. Місцеві фінанси : навч. посіб. / В. В. Письменний. - Тернопіль : Економічна думка, 2012. - 200 с.

10.   Международный инвестиционный арбитраж : некоторые тенденции и опыт Украины / С. А. Войтович - К : Юстиніан, 2012. - 311 с.

11.   Господарське право : підручник / Д. В. Задихайло, В. М. Пашков. - Х. : Право, 2012. -696 с.

12.   Сучасні проблеми правової системи України : зб. наук. праць / Ю. С. Шемшученко. - К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2009. 542 с.

 

Політика

1.     Місцеві вибори - 2006. Вибори Київського міського голови. Інформ. - довід. видання. - К. : Київська міська територіальна виборча комісія, 2006. - 260 с.

2.     Бойко, Б. Ф. Украина : последняя война за независимость : аналит. исслед. - Коростень : Вечерний Коростень, 2005. - 192 с.

3.     Україна дипломатична : наук. щоріч. / Л. Губерський, П. Кривонос, М. Кулінич [та ін.] - Вип. 6. - К., 2005. - 782 с.

4.     Україна дипломатична : наук. щоріч. / Л. Губерський, П. Кривонос, М. Кулінич [та ін.] - Вип. 7. - К., 2006. - 719 с.

5.     Україна дипломатична : наук. щоріч. / Л. Губерський, П. Кривонос, Б. Гуменюк [та ін.] - Вип. 8. - К., 2007. - 821 с.

6.     Гарат. Р. М. Військово-політична інтеграція Співдружності Незалежних Держав у кінці XX - на початку XXI ст. : політико-інституційні аспекти : монографія / Р. М. Гарат. - Чернівці : ЧНУ, 2012. - 480 с.

7.     Партійна система сучасної України : еволюція, тенденції та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 листопада 2011 р. - К. : ІПіЕНД, 2012. - 588 с.

8.     Конвергенція економік України та Європейського Союзу : проблеми і перспективи : зб. наук. праць / Ю. М. Бажал. - К. : Пульсари ,2012. - 164 с.

9.     Ярема, В. Я. Дослідження коаліційного уряду в англомовному науковому дискурсі : наук. дослідж. / В. Я. Ярема. - Львів : Ставропігійтський професійний ліцей, 2012. - 164 с.

10.   Лікарчук, Н. В. Політичний маркетинг : теорія і практика : монографія / Н. В. Лікарчук. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - 356 с.

 

Природничі науки

1.     Екологічний атлас Києва. - К. : Інтермедіа, 2006. - 60 с.

2.     Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Тези доповідей X міжнар. наук.-практ. конференції 5 квітня-7 квітня 2012 р. : Х. : ХНУ, 2012. - 242 с.

3.     Валеологія : сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку /Матеріали X міжнар. наук.-практ. конференції 5 квітня-7 квітня 2012 р. : Х. : ХНУ, 2012. - 260 с.

4.     Кравець, Н. В. Василь Кімаковський : яскраве життя. Біобібліографічне видання / Н. В. Кравець, А. Т. Цвігун. - Кам'янець-Подільський : ПП Зволейко Д. Г., 2012. - 68 с.

5.     Садыкова, Г. Э. Строительная экология : учеб. пособие / Г. Э. Садыкова - Симферополь : Ариал, 2012. - 264 с.

6.     Інфекційні хвороби птиці / Л. Є. Корнієнко. - Херсон : Грінь Д. С., 2012. - 528 с.

7.     Морфологія сільськогосподарських тварин (у схемах) : навч. посібник / В. О. Іванов, В. К. Костюк, В. В. Самойлюк. - Херсон : Олді-плюс, 2012. - 192 с.

8.     Грановська, Л. М. Екологічне страхування ризиків водогосподарської діяльності на меліорованих землях : монографія / Л. М. Грановська, Р. А. Кисельова. - Херсон : Грінь Д. С., 2012. - 252 с.

 

Іноземні мови

1.     Савенко, Т. В. Практична граматика англійської мови : навч. посіб. - Кіровоград. - 172 с.

2.     Wlassow, J. N. Das Adjectiv Steiggerungsstufen und Deklination. - Winnyzja : Nova knyha, 2003. - 96 s.

3.     Чурсіна, Л. В. Le francais pour les juristes : навч. посібник з фр. мови для студентів-юристів / Л. В. Чурсіна, О. Ю. Осмоловська ; за ред. І. П. Липко. - Х : Право, 2012. - 568 с.

4.     Мараховська, І. Г. Recht und Gesets : навч. посіб. з нім. мови для студ.-юристів / І. Г. Мараховська, Т. М. Черкасова ; за ред. І. М. Липко. - Х. : Право, 2012. - 368 с.

 

Історія

1.     Литвин, В. М. Україна - 2004. Події. Документи. Факти. : У 3-х томах. Т. 1. - К. : 3 Медіа, 2005. - 592 с.

2.     Литвин, В. М. Україна - 2004. Події. Документи. Факти. : У 3-х томах. Т. 2. - К. : 3 Медіа, 2005. - 592 с.

3.     Литвин, В. М. Україна - 2004. Події. Документи. Факти. : У 3-х томах. Т. 3. - К. : 3 Медіа, 2005. - 416 с.

4.     Літопис УПА. Нова серія. - Т. 2. -  К., Торонто, 1999. - 722 с.

5.     Літопис УПА. Нова серія. - Т. 3. - К., Торонто, 2001. - 647 с.

6.     Літопис УПА. Нова серія. - Т. 5. - К., Торонто, 2002. - 571 с.

7.     Підпільна церква в умовах тоталітарної держави. - Львів : Галицька видавнича спілка. - 2012. - 80 с.

8.     Наконечний, Д. С. Земля...Село і люди. - Хмельницький, 2011. - 208 с.

 

Художня література

1.     Український шаховий афоризм / В. Я. Юзюк. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2012. - 48 с.

2.     Шушняк-Федоришин, І. На човнику світанків швидкокрилих... Поезії. - Львів : Галицька видавнича спілка, 2012. - 96 с.

3.    Черкасова, А. И. Мои признания легки. - К. : АДЕФ-Украина, 2012. - 48 с.

4.     Лямічев, В. В. Валько : автобіографічна повість / В. В. Лямічев. - К. : Фенікс, 2012. - 192 с.

5.     Мелодика слова : збірка поезій. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2012. - 144 с.

6.     Редчук, Г. В. Знайди у себе сили для любові : вірші / Г. Редчук. - К. : Фенікс, 2012. - 120 с.

7.     Прокоф'єв, Г. Л. Англійська мова : навч. посіб. / Г. Л. Прокоф'єв, Н. О. Комісаренко, М. О. Гейко, Т. Г. Сухомейло. - Умань : Сочінський, 2012. - 268 с.

8.    Токак, Г. Вони не дочекалися світанку. - К., 2012. - 138 с.

9.     Часто, П. І. Вільне слово американської України. - Ужгород : Тімпані, 2012. - 814 с.

10.   Фетхуллах, Г. Діалог і толерантність. - К. : Вид-во Жупанського, 2012. - 376 с.

11.   Шкрупська, О. Корабель надії : автобіогр. віршована публіцистика. - К. : Європейський ун-т, 2011. - 88 с.

12.   Срибный, Н. И. На безопасной глубине. - Херсон : Гринь Д. С., 2012. - 340 с.

 

Інше

1.     Голодюк, Г. І. Товарознавчі аспекти оцінки якості фарбувальних композицій на основі алкідних смол : монографія / Г. І. Голодюк. - Луцьк : ЛНТУ, 2013. - 128 с.

2.     Голубєв, А. В. Загальна та неорганічна хімія : навч. посіб. / А. В. Голубєв та ін. - К. : КНУТД, 2012. - 139 с.

3.     Шкура, Н. С. Французько-український словник термінів шкіряно-хутрового виробництва / Н. С. Шкура, Л. А. Майстренко. - К. : КНУТД, 2012. - 102 с.

4.     Воронин, И. Н. Организация ресторанного бизнеса : учеб. пособие / И. Н. Воронин. - 2-е изд. - Симферополь : Ариал, 2012. - 192 с.

5.     Городецький, В. В. Гіперкомплексні системи чисел : навч. посіб. - Чернівці : ЧНУ, 2012. - 104 с.

6.     Сарибекова, Д. Г. Кислотозащитная отделка целлюлозосодержащих текстильных материалов при воздействии серной кислоты / Д. Г. Сарибекова. - Херсон : Гринь Д. С., 2012. - 264 с.

7.     Слізков, А. М. Збірник задач з прядіння бавовни і хімічних волокон : навч. посіб. / А. М. Слізков, Т. О. Якубовська, О. П. Крижановська. - К. : КНУТД, 2012. - 326 с.

8.     Подопригора, Н. В. Математичні методи фізики : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. - 300 с.

9.     Діагностування руйнування скловолоконних композитів методом акустичної емісії / В. В. Божидарнік. - К. : Наукова думка, 2012. - 255 с.

10.    Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення : досвід сучасної України [монографія]. - К. : Ін-т політ. та етнонаціональн. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. - 272 с.

11.    Ячменева, В. М. Самоменеджмент : учеб. пособие / В. М. Ячменева, А. И. Сулыма. - Симферополь : Ариал, 2012. - 574 с.

12.    Макрушин, М. М. Насінництво : методологія, теорія, практика : підручник / М. М. Макрушин, Є. М. Макрушина. - Сімферополь : Аріал, 2012. - 536 с.

13.    Макрушин, Н. М. Семеноводство : методология, теория, практика : учебник / Н. М. Макрушин, Е. М. Макрушина, Р. Ю. Шабанова. - Симферополь : Ариал, 2012. - 564 с.

14.    Соціальне страхування : тестові завдання / С. С. Кучерівська, І. Я. Ткачук. - Чернівці : ЧНУ, 2012. - 132 с.

15.    Основи екологічної безпеки військ : підручник / С. Р. Артем'єв, О. М. Блекот, В. В. Марущенко. - Харків : НТУ «ХПІ», 2012. - 308 с.

 

Раритетні видання

Шановні колеги! Документи, зазначені в даному підрозділі, обмінюються лише на видання педагогічного змісту XIX - початку XX ст. (див. додаток).
З усіх питань щодо раритетних видань звертайтесь за телефоном: 440-66-22.

 

1.     Адлер, А. Теория геометрических построений. - Л., 1940. - 231 с.

2.     Андронов, И. К. Трилогия предмета и метода математики. Учебное пособие. Ч. 1. - М., 1974. - 206 с.

3.     Беллюстин, В. Как постепенно дошли люди до настоящей арифметики. - М., 1923. - 206 с.

4.     Богачевський, Ю. Три клясичні проблеми геометрії. - Накладом автора. - Б. р. - 31 с.

5.    Богомолов, С. А. Основания геометрии. - М. - Петроград, 1923. - 330 с.

6.     Брадис, В. М. Ошибки в математических рассуждениях. - М., 1938. - 149 с.

7.     Вилейтнер, Г. Хрестоматия по истории математики, составленная по первоисточникам. Вып. 2-4. - М. - Ленинград, 1932.

Вып. 2. Геометрия и тригонометрия.
Вып. 3. Аналитическая и синтетическая геометрия.
Вып. 4. Исчисление бесконечно малых.

8.     Вилейтнер, Г. Хрестоматия по истории математики, составленная по первоисточникам. Изд. 2-е. - М. - Ленинград, 1935. - 320 с.

9.     Гильберт, Д. Наглядная геометрия. - М. - Ленинград, 1936. - 302 с.

10.   Житомирский, О. Задачи по высшей геометрии. Ч. 1. - Ленинград. - М., 1935. - 306 с.

11.   Каган, В. Ф. Основы теории поверхностей в тензорном изложении. - М. - Ленинград, 1947. - 512 с.

12.   Клейн, Ф. Элементарная математика с точки зрения высшей : лекции, читанные в Геттингенском университете. Т. 1. - М. - Ленинград, 1933. - 469 с.

13.   Кутузов, Б. В. Геометрия Лобачевского и элементы оснований геометрии. Пособие для учителей средней школы. - М., 1950. - 128 с.

14.   Ланков, А. В. К истории развития передовых идей в русской методике математики. Пособие для учителей. - М., 1951. - 151 с.

15.   Молодший, В. Н. Основы учения о числе в XVIII веке. Пособие для учителей. - М., 1953. - 180 с.

16.   Сто двадцать пять лет неевклидовой геометрии Лобачевского. Под ред. А. П. Нордена. - М. - Л., 1952. - 207 с.

17.   Богомолов, С. А. Введение в неевклидову геометрию Римана. - М. - Л., 1934. - 225 с.

18.   Юнг, В. Как преподавать математику. - М., 1924. - 296 с.

19.   Штейнгауз, Г. Математический калейдоскоп. - М. - Л., 1949. - 143 с.

20.   Штейнер, Я. Геометрические построения, выполняемые с помощью прямой линии и неподвижного круга. - М., 1939.

21.   Эйлер, Л. Введение в анализ бесконечно малых. Т. 1. - М. - Л., 1936. - 352 с.

22.   Цейтен, Г. Г. История математики в древности и в средние века. - М. - Л., 1932. - 230 с.

23.   Новые идеи в математике. / Под ред. А. В. Васильева. Сб. 8. - СПб, 1914. - 149 с.

24.   Выгодский, М. Я. Арифметика и алгебра в древнем мире. - М. - Л., 1941. - 252 с.

25.   Хинчин, А. Я. Три жемчужины теории чисел. - М. - Л., 1947. - 71 с.

26.   Чистяков, І. І. Методика алгебри. - Х., 1936.

27.   Крылов, А. Н. Леонард Эйлер. - Л., 1933. - 39 с.

28.    Фурре, Е. Очерк истории элементарной геометрии. - Одеса, 1912. - 56 с.

29.    О квадратуре круга. - М. - Л., 1934. - 235 с.

 

Додаток. Список періодичних фахових видань, яких потребує Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В. О. Сухомлинського

1.    „Вестник знания" 1903-1909, 1911, 1912, 1915-1918 років видання;

2.    „Вестник учителей";

3.    „Вестник школы" 1915-1916 років видання;

4.    „Внешкольное образование";

5.    „Вопросы народного образования" 1912 року видання;

6.    „Женское образование" 1876 - 1891 років видання;

7.    „Журнал для воспитания" 1857- 1859 років видання;

8.    „Записки учителя" 1881-1885 років видання;

9.    „Учитель" (рос.) 1861-1870 років видання;

10.   „Учитель" (укр.) 1889- 1908 років видання.

 

 

 

Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com