Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Науково-інформаційна діял... Бібліографічна продукція ... 2011
логін: пароль: Реєстрація
2011
пошук:
 2011

Роман Антонович Арцишевський : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін‑т соц. наук, Наук.-метод. центр світогляд. освіти молоді ; [упоряд.і авт. вступ. слова І. Я. Коцан]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 58, [1] с. : фотогр.    Шифр зберігання    016   А 88

Видання надруковано з нагоди 65‑річчя з дня народження, 50‑річчя трудової і 40‑річчя науково-педагогічної діяльності члена-кореспондента НАПН України, доктора філософських наук, професора Романа Антоновича Арцишевського. Висвітлено основні віхи життя і творчості, наукового та педагогічного пошуку вченого, його літературної, журналістської та редакторської роботи. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, загалу читачів.

Євген Михайлович Баран : бібліогр. покажч. : (до 50‑річчя від дня народж.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Наук. б‑ка ; [упоряд. О. Б. Гуцуляк ; авт. передм. Л. Т. Табачин]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2011. – 130 с : іл. – (Сер. «Вчені Прикарпатського національного університету» / відп. ред. сер. М. В. Бігусяк).    Шифр зберігання    016   Б 24

У бібліографічному покажчику представлено науковий та літературно-критичний доробок кандидата філологічних наук, доцента кафедри української літератури Інституту філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Євгена Михайловича Барана. До покажчика ввійшла також література про творчість відомого критика, літературознавця.

Володимир Павлович Бех : д-р філософ. наук, канд. соціол. наук, проф., акад. : [біобібліогр. покажч.] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [голов. ред. Г. І. Волинка ; відп. ред.: А. А. Кравченко, Л. Л. Макаренко ; уклад. бібліогр. покажч.: Л. В. Савенкова, Н. І. Тарасова]. – К: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 170 с. : кольор. фотогр. – (Серія «Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова»).    Шифр зберігання 016    Б 55

Видання висвітлює творчий доробок Володимира Павловича Беха, відомого в Україні вченого, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Української академії політичних наук, відмінника освіти України, доктора філософських наук, першого проректора Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, професора. Покажчик містить нарис життя і науково-педагогічної діяльності, в якому відображено коло наукових інтересів професора, хронологічний покажчик друкованих праць, роботи послідовників наукової школи – доктори та кандидати наук.

Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2000-2007 роки : [у 2 ч.]. Вип. 6. Ч. 1 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Наук. б‑ка ; [редкол.: Л. В. Савенкова та ін. ; уклад.: Н. І. Тарасова]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 388 с. – До 175‑річчя НПУ імені М. П. Драгоманова.    Шифр зберігання    013    Б 59

Шостий випуск бібліографічного покажчика подає перелік друкованих праць співробітників (за час їх перебування в університеті) з 2000 по 2007 рік. Перша частина цього випуску містить інформацію про Інститут філософської освіти та науки, Інститут розвитку дитини, Інститут української філології, Фізико-математичний інститут, Інститут інформатики, Інститут гуманітарно-технічної освіти, Інститут дистанційної освіти. У покажчик увійшли книги, брошури, статті, тези доповідей наукових конференцій, автореферати дисертацій, авторські свідоцтва, депоновані рукописи, видання, віддруковані за кордоном тощо. Матеріал систематизовано у відповідності з приналежністю авторів певним кафедрам, інститутам.

Бібліографічний покажчик наукових праць (2010 р.) / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Б‑ка ; [уклад.: В. А. Зотова, Н. В. Острікова ; наук. консультант Л. Л. Хоружа]. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 122 с.   Шифр зберігання    013    Б 59

У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників, докторантів, аспірантів і здобувачів Київського університету імені Бориса Грінченка за 2010 рік. Видання є хронологічним продовженням попередніх випусків і налічує 829 бібліографічних записів, які згруповано у 7 розділах, а саме: монографії; підручники, навчально-методичні посібники; концепції, навчальні програми, професіограми; збірники наукових праць, статті в наукових та науково-методичних виданнях; методичні рекомендації; матеріали науково-практичних конференцій; дисертації та автореферати дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Бібліографічний покажчик праць викладачів Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: Гуменний Микола Хомич, Копусь Ольга Антонівна, Горіна Жанна Дмитрівна. Вип. 6 / [Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; упоряд.: Яцій О. М. ; наук. ред.: Тиранова Л. Є. ; ред. Панченко І. В. ; відп. за вип.: Кухта Є. С.]. – О. : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2011. – 18 с.    Шифр зберігання    013    Б 59

Видання висвітлює творчий доробок доктора філологічних наук, професора, завідуючого кафедрою української та зарубіжної літератур Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Миколи Хомича Гуменного; кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Ольги Антонівни Копусь; кандидата педагогічних наук, доцента кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Жанни Дмитрівни Горіної.

Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (2006–2011 рр.) / НАПН України, Ін-т проф.-техн. освіти ; за наук. ред. В. О. Радкевич ; [упоряд.: Косань Д. В., Костюк Ю. О. ; вступ. ст.: Радкевич В. О., Скульська В. Є. ; бібліогр. ред.: Горбенко Н. А., Вербова В. В.]. – Наук. вид. – К. : [б. в.], 2011. – 129 с.    Шифр зберігання    013    Б 59

У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників, докторантів, аспірантів і пошукачів Інституту професійно-технічної освіти НАПН України за 5 років (2006–2011 рр.). Видання містить 1116 описів документів. Покажчик адресовано науково-педагогічним і педагогічним кадрам, аспірантам, докторантам, викладачам й керівникам закладів освіти різного типу, слухачам інститутів післядипломної освіти, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить розвиток професійно-технічної освіти в Україні.

 Бібліографічний покажчик публікацій професорсько-викладацького складу кафедри української філології (1994-2011) / Маріуп. держ. ун-т, Б-ка ; [уклад. А. В. Гельвіх ; відп. за вип. А. П. Шакула]. - Маріуполь : МДУ, 2011. - 67 с. - (Сер.: Публікації кафедр МДУ. Бібліографічні покажчики ; вип. 3).  Шифр зберігання    013    Б 59

Покажчик присвячено науковій та педагогічній діяльності кафедри української філології Маріупольського державного університету. До видання увійшли публікації професорсько-викладацького складу кафедри, опубліковані впродовж 1994–2011 рр. Покажчик стане в нагоді науковим працівникам, аспірантам, бібліотечним працівникам та студентам.

Микола Корнійович Бойко : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка Наук. б‑ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Н. Ф. Головатенко ; відп. ред. Г. Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2011. – 23 с.    Шифр зберігання    016    Б 77

У покажчику вміщено наукову біографію та список опублікованих праць доктора історичних наук, професора кафедри історії Центрально-Східної Європи Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Миколи Корнійовича Бойка. Видання розраховане на науковців, викладачів історичних факультетів вузів, учителів та методистів, студентів, аспірантів, працівників бібліотек.

Бондаренко Геннадій Васильович: сторінки життя і діяльності : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. археології, давньої та середньовіч. історії України, Від-ня Ін-ту дослідів Волині у Вінніпезі при Волин. нац. ун-ті імені Лесі Українки, Волин. облас. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [упоряд. та авт. тексту: А. М. Силюк, С. В. Яцечко ; за ред. Л. П. Бондар ; відп. за вип. В. С. Собчук]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 149 с. : фотогр.    Шифр зберігання    016    Б 81

Вміщено перелік праць та сторінки життя і творчості відомого історика, краєзнавця і педагога Геннадія Васильовича Бондаренка.

Бондаренко, Г. В. (кандидат історичних наук, доцент кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Волинського національного університету імені Лесі Українки, відмінник освіти України, заслужений працівник народної освіти України, лауреат Премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України та обласної премії Волинського фонду культури імені Галшки Гулевичівни, член-кореспондент Української академії історичних наук, голова Волинського обласного товариства краєзнавців, член правління Всеукраїнської спілки краєзнавців, голова Волинської обласної організації НСКУ і член правління НСКУ.

 Валерій Анатолійович Бушаков =Valeriy Anatoliyovych Bushakov : бібліогр. покажч. / Маріуп. держ. ун-т, Б-ка ; [уклад. А. В. Гельвіх ; текст англ. мовою у пер. В. А. Бушакова ; відп. за вип. Шакула А. П.]. - Маріуполь :МДУ, 2011. - 89 с. : іл. - (Сер. «Праці вчених МДУ. Бібліографічні покажчики» ; вип. 5). - Укр., англ. мовами.   Шифр зберігання    016    Б 94

Бібліографічний покажчик присвячено науковій діяльності Валерія Анатолійовича Бушакова, доктора філологічних наук, завідуючого кафедрою грецької філології Маріупольського державного університету. Покажчик містить бібліографію наукових праць та статей вченого за 1980–2011 роки. Адресовано науковим працівникам, аспірантам, студентам.

Бюлетень з проблем вищої школи за 2010 рік / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [відп. за вип.: В. С. Прокопчук ; уклад.: Т. Опря, В. Пархоменко]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т. ім. Івана Огієнка, 2011. – 41, [1] с.    Шифр зберігання    016  Б 98

До бюлетеню включено матеріали з питань вищої школи, які надійшли до бібліотеки, а також наукові праці викладачів університету за 2010 р.

  

Волинські письменники в діаспорі : бібліогр. покажч. Вип. 1 / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; [уклад. Л. П. Дейнека ; упоряд. Н. Г. Сташенко]. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. - 90 с. - (Серія: Літературна Волинь).  Шифр зберігання 016       В 67

Бібліографічний покажчик містить відомості про життєвий і творчий шлях, літературну, суспільно-громадську та культурну діяльність волинських письменників української діаспори - Ю. Косача, І. Косач-Борисової, О. Косач-Кривинюк, М. Левицького, О. Лятуринскої, О. Неприцького-Грановського, У. Самчука, О. Стефановича.

Для науковців, студентів, усіх, хто цікавиться творчістю волинських письменників української діаспори.

 Марина Вікторівна Гриньова : біобібліогр. покажч. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [упоряд. Спірякова Світлана Володимирівна, Кращенко Юрій Петрович, Лесунова Ірина Миколаївна, Сорокіна Галина Юріївна]. - Полтава : Р. В. Шевченко, 2011. - 131 с., [4=8] арк. іл. - (Сер. «Науковці університету»).   Шифр зберігання 016    Г85

Біобібліографічний покажчик висвітлює життя та діяльність Марини Вікторівни Гриньової, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогічної майстерності та менеджменту, декана природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, заслуженого працівника освіти України. Представлено науковий доробок ученого впродовж 30 років науково-педагогічної діяльності (1981-2011 рр.) - монографії, навчально-методичні посібники, підручники, концепції, програми, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріали наукових конференцій та публікації в періодичній пресі з проблем педагогіки середньої та вищої школи. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, учителям, бібліотекарям, аспірантам, студентам та фахівцям у галузі педагогіки для науково-дослідної, науково-методичної та навчально-виховної діяльності.

 


Наталія Василівна Гузій : біобібліогр. покажч: до 25-річчя науково-педагогічної діяльності / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. К. В. Бабко ; наук. ред. Л. В. Савенкова]. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 65 с. : кольор. фотогр. - (Серія " Вчені НПУ ім. М. П. Драгоманова"). Шифр зберігання 016 Г 93


У біобібліографічному покажчику представлено перелік наукових публікацій Наталії Василівни Гузій завідувача кафедри педагогічної творчості, доктора педагогічних наук, професора, Заслуженого працівника освіти України, академіка Академії наук вищої школи України, дійсного члена Міжнародної академії акмеологічних наук.
 


Петро Миколайович Гусак : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; [уклад.: І. П. Сидорук, О. В. Бєлкіна-Ковальчук ; ред. і коректор С. О. Горожанова]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 81 с. : кольор. фотогр. – (Серія «Біобібліографія вчених ВНУ»).    Шифр зберігання 016    Г 96

Висвітлено життєвий і творчий шлях професора, доктора педагогічних наук, завідувача кафедри соціальної педагогіки Волинського національного університету імені Лесі Українки Петра Миколайовича Гусака.

Гусак, П. М. (український вчений, відмінник освіти України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки Волинського національного університету імені Лесі Українки ; 1961-)

Друковані праці професорсько-викладацького складу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : (бібліогр. покажчик за 2010 р.) / Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов, Б‑ка ; [уклад.: Гриньова Н. О., Борисова Н. О., Шум Ж. М. ; наук. консультант Теркулов В. І. ; відп. за вип. Рачинська Л. М.]. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2011. – 163 с.    Шифр зберігання    013    Д 76

Бібліографічний покажчик відображає перелік друкованих праць професорсько-викладацького складу Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов з різних галузей гуманітарних наук. Метою покажчика є доведення до відома користувачів інформації про наукову роботу навчального закладу, яка висвітлює процес розвитку філологічних наук, педагогіки, історії, філософії, методики викладання навчальних дисциплін.
Покажчик "І. М. Конет" Завальнюк, О. М. Іван Михайлович Конет : (до 60-річчя від дня народж. та 35-річчя наук.-пед. праці) : біобібліогр. нарис / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. - Кам'янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. - 159, [1] с. : фотогр. - До 60-річчя від дня народження та 35-річчя науково-педагогічної праці.      Шифр зберігання 016    З-13

 Іван Іванович Заєць. Історик. Археолог. Педагог : біобібліогр. покажч. : до 90-річчя від дня народж. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Б-ка ; [уклад.: Т. А. Кузнєцова, Т. В. Мірохіна ; відп. за вип. В. С. Білоус]. - Вінниця : ВДПУ, 2011. - 26 с. : іл. - (Сер. «Педагоги Вінничини»).     Шифр зберігання 016    З-16

Біобібліографічний покажчик присвячений Івану Івановичу Зайцю (1922-2007), кандидату історичних наук, професору Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського, досліднику Трипільської культури. Представлено бібліографію наукових праць вченого, що видані з 70-х років XX століття та літературу про його життя і діяльність. Покажчик адресовано фахівцям в галузі історії та археології для наукової та навчальної діяльності.

  

Иванов Виктор Георгиевич : биобиблиогр. указ. : к 80‑летию со дня рождения / Укр. инженер.-пед. акад., Науч. б‑ка ; [сост.: Е. И. Еремина, С. В. Карпенко, А. С. Кипоренко ; Е. Н. Рыбальченко ; науч. ред. Н. Н. Николаенко]. - Харьков : УИПА, 2011. - 47, [1] с. : фотогр. - (Ученые УИПА - юбиляры).    Шифр зберігання   

Біобібліографічний покажчик присвячений кандидату технічних наук, професору кафедри «Охорона праці, стандартизація і сертифікація» Української інженерно-педагогічної академії Віктору Георгійовичу Іванову. У покажчику подано короткий нарис життя та наукової діяльності вченого. Представлено бібліографію наукових праць, систематизованих за видами видань в хронологічному порядку: монографії, підручники, довідкові видання; навчальні посібники; навчально-методичні посібники; статті з періодичних і продовжуваних видань; звіти про НДР; авторські свідоцтва. Видання адресовано педагогічним та науково-педагогічним кадрам, студентам і всім, хто цікавиться питаннями охорони праці, безпеки життєдіяльності, зокрема питаннями електробезпеки в навчальній та професійній діяльності.

Інформаційний анотований огляд літератури для вчителів-предметників за I квартал 2011 р. / Комун. закл. Львів. облас. наук.-пед. б‑ка, Відділ наук.-бібліогр. та інформ. роботи ; [підгот.: Северин О. П., Туркало О. М.]. - Львів : [б. в.], 2011. - 14 с. Шифр зберігання    016    І-74


Леонід Романович Калапуша : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; [ред.: В. С. Голюк, О. А. Оліферович, Т. В. Яков'юк]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 51 с. : фотогр.    Шифр зберігання    016    К 17

Висвітлено основні етапи життя, наукової, педагогічної діяльності професора, завідувача кафедри загальної фізики та методики викладання фізики Волинського національного університету імені Лесі Українки Леоніда Романовича Калапуші.

Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2012 рік. Вип. 7 / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [упоряд.: Т. М. Опря, Л. П. Савченко ; відп. за вип. В. С. Прокопчук]. – Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2011. – 94 с.    Шифр зберігання    015    К 17

Довідково-бібліографічне видання ставить мету привернути увагу до визначних подій та ювілеїв працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, що відзначатимуться в 2012 році, їх наукового доробку.

Ярослав Григорович Камінецький: Вчений. Педагог. Поет : біобібліогр. покажч. пр. : (до 70-річчя від дня народж.) / НАПН України, Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти НАПН України, Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Сліпчишин Л. В., Джулай Л. І. ; наук. ред. Пономаренко Л. О.]. – Л. : Корпан Б. І., 2011. – 60 с. : портр.   Шифр зберігання    016    К 18

Бібліографічний покажчик праць містить інформацію про наукові та творчі здобутки, громадську діяльність кандидата економічних наук, члена-коресподента НАПН України, академіка Академії наук вищої освіти України Ярослава Григоровича Камінецького – директора Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти НАПН України, відомого поета та громадського діяча, голову Львівської організації Національної Спілки письменників України, а також перелік праць про нього.

Каталог видань із бібліотеки академіка Д. К. Зерова у фонді бібліотеки Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; [уклад.: Л. П. Дейнека ; упоряд.: О. П. Зінченко, В. П. Войтюк ; ред. М. П. Гребенюк]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 145 с. : іл.    Шифр зберігання    017/019    К 29

У каталозі вміщено список видань із колекції академіка Д. К. Зерова, які були передані в дар бібліотеці Волинського національного університету ім. Лесі Українки донькою вченого М. Д. Зеровою. Колекцію складає здебільшого література природничого напряму: флористики, систематики, палеоботаніки, екології, геології, кліматології, ґрунтознавства, болотознавства, мікології, фізіології, еволюції, географії рослин. Бібліотека академіка Д. К. Зерова містить також багатотомні видання. Каталог допоможе студентам, аспірантам, викладачам відповідних дисциплін, науковцям зорієнтуватися у фонді задля використання видань із максимальною ефективністю.

  

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 84 Художня література Польщі. Ч. 2. N-Z (1830-1959 рр.) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Наук. б-ка ; [уклад.: О. Я. Кульчицька, І. М. Потокій ; ред.: Н. В. Ткачова ; відп. за вип. І. А. Чайка]. - Тернопіль : ТНПУ, 2011. - 239 с.    Шифр зберігання    017    К 29

Бібліографічний покажчик відображає частину фонду рідкісних видань бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка. До нього увійшли видання 1830-1959 рр. Бібліографічний покажчик стане у нагоді усім тим, хто досліджує та опрацьовує першоджерела художньої літератури, стежить за історичним розвитком культури, науки, літератури, цікавиться літературним розвитком суспільства. Сьогодні з цими документами можна ознайомитися в  мережі Інтернет на сайті бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

 

Іван Панасович Коваленко : біобібліогр. покажч. / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Наук. б‑ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Н. П. Шуляр ; відп. ред. Г. Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2011. – 14 с.   Шифр зберігання    016    К 56

У покажчику представлено науковий та методичний доробок кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри вищої та прикладної математики Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Івана Панасовича Коваленка. Видання розраховане на науковців, викладачів фізико-математичних факультетів вузів, учителів та методистів, студентів, аспірантів, працівників бібліотек.

 Юлія Миколаївна Косенко : бібліогр. покажч. / Маріуп. держ. ун-т, Б-ка ; [уклад. А. В. Гельвіх ; відп. за вип. Шакула А. П.]. - Маріуполь :МДУ, 2011. - 39 с. : фотогр. - (Сер. «Праці вчених МДУ. Бібліографічні покажчики» ; вип. 6).   Шифр зберігання   016    К 71

Покажчик присвячено науковій та педагогічній діяльності Юлії Миколаївни Косенко, кандидата педагогічних наук, доцента, професора кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету. У виданні вміщено бібліографічні описи наукових та науково-методичних праць Ю. М. Косенко (120 назв), опубліковані з 1986 по 2011 р. з проблем історії педагогіки, дошкільної та професійної освіти. Покажчик стане в нагоді науковим працівникам, аспірантам, бібліотечним працівникам та студентам.

Сергій Григорович Костогриз : біобібліогр. покажч. : до 70‑річчя від дня народж. / Хмельниц. нац. ун‑т, Наук. б‑ка ; [уклад.: Бегняк В. І., Бичко О. М. ; авт. вступ. ст. Скиба М. Є. ; відп. за вип. Айвазян О. Б.]. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 120 с. : фотогр. – (Бібліографія вчених Хмельницького національного університету).    Шифр зберігання    016    К 72

Біобібліографічний покажчик присвячено Заслуженому працівнику народної освіти України, доктору технічних наук, відомому вченому з теорії тертя в номінально-нерухомих фрикційних з’єднаннях, першому проректору Хмельницького національного університету, професору Сергію Григоровичу Костогризу. У покажчику зібрані і систематизовані основні відомості про життя вченого, представлені матеріали, які відображають його педагогічну та наукову діяльність.

Людмила Краснова : бібліогр. покажч. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; [уклад. Олена Бистрова ; голов. ред. Ірина Невмержицька]. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 41 с.    Шифр зберігання    016    К 78

У покажчику представлено науковий доробок академіка АН Вищої школи України, доктора філологічних наук, професора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Людмили Володимирівни Краснової. Подано також короткий біографічний нарис про неї. Видання адресоване для літературознавців, студентів-філологів, вчителів-словесників та всіх, хто цікавиться науковим доробком академіка.

Анатолій Григорович Кузьменко : біобібліогр. покажч. : до 75‑річчя від дня народж. / Хмельниц. нац. ун‑т, Наук. б‑ка ; [уклад. Бичко О. М. ; відп. за вип. Айвазян О. Б.]. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 57 с. – (Бібліографія вчених Хмельницького національного університету).    Шифр зберігання    016    К 89

У покажчику представлені матеріали, які відображають основні етапи життя, науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність доктора технічних наук, професора Анатолія Григоровича Кузьменка. Покажчик адресований науково-педагогічним працівникам, аспірантам, студентам, а також всім, хто цікавиться наукою в Україні.

Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів загальноосвітніх навчальних закладів : бібліогр. покажч. наук. доробку лабораторії навчання інозем. мов Ін‑ту педагогіки НАПН України (2002–2010 рр.) / НАПН України, Ін‑т педагогіки ; [упоряд.: Редько В. Г., Плахотник В. М., Полонська Т. К. та ін.]. – К. : [б. в.], 2011. – 22 с. .    Шифр зберігання    016    Л 59

У покажчику представлено науковий доробок співробітників лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України за останні вісім років (2002–2010 рр.). Матеріал видання згруповано в 7 розділах і містить понад 200 джерел. Покажчик розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, методистів, учителів іноземних мов, студентів і всіх тих, хто цікавиться проблемами дидактичного та методичного забезпечення змісту навчання іноземних мов у сучасних загальноосвітніх навчальних закладах.

Мельник Володимир Миколайович : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун‑т ім. Лесі Українки, Б-ка ; [уклад.: В. Ф. Радзій, І. П. Сидорук ; ред. Н. Я. Ярмольчук]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 93 с. : фотогр.    Шифр зберігання    016    М 48

Подано матеріали про життя, наукову, педагогічну і громадську діяльність Володимира Михайловича Мельника, українського вченого, інженера-аерофотогеодезиста, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру Волинського національного університету імені Лесі Українки. Покажчик вміщує бібліографічні описи наукових праць вченого за напрямами, які він започаткував щодо методів вивчення мікроструктури ґрунтів Волині за допомогою РЕМ-мікроскопії, методів оцінки геометричних параметрів деструктивних змін кісткової тканини, проблем обробки даних дистанційного зондування Землі, інженерно-геодезичне забезпечення експлуатації греблі водосховища Хмельницької АЕС.

Методика та методологія наукових досліджень : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Б‑ка Миколаїв. нац. ун-ту ім. В. О. СУхомлинського ; [уклад. Гордєй С. С. ; відп. за вип. Сімоненко Н. Є.]. – Миколаїв : [б. в.], 2011. – 14 с.  Шифр зберігання   016  М 54

Бібліографічний покажчик присвячено питанням методики та методології наукових досліджень. У виданні представлено документи, які висвітлюють організацію науково-дослідної роботи у середніх та вищих навчальних закладах, методи та методику педагогічних досліджень, загальні вимоги і правила оформлення наукової роботи тощо. Покажчик адресовано викладачам, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам та організаторам науково-дослідної роботи всіх рівнів.
  

Модернізація вищої освіти України і Болонський процес : бібліогр. покажч. / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Б‑ка Миколаїв. нац. ун‑ту ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. Дундук З. С. ; відп. за вип. Сімоненко Н. Е.]. - Миколаїв : [б. в.], 2011. - 23 с.    Шифр зберігання    016    М 74

Бібліографічний покажчик присвячено питанням вищої освіти України. У виданні представлено документи щодо модернізації вищої освіти України в контексті європейського освітнього простору і Болонського процесу, організації кредитно-модульного навчання у ВНЗ, дистанційної освіти. Покажчик адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам і всім, кого цікавлять проблеми вищої школи України.


Михайло Максимович Мурач : біобібліогр. покажч. / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Наук. б‑ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л. А. Іполітова ; відп. ред. Г. Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2011. – 23 с.    Шифр зберігання    016    М 91

У покажчику вміщено матеріал про життєвий і творчий шлях кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри вищої та прикладної математики Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Михайла Максимовича Мурача. До покажчика також увійшли опубліковані праці вченого: навчально-методичні посібники, статті з періодичних видань, збірників наукових праць тощо. Видання розраховане на науковців, викладачів фізико-математичних факультетів вузів, учителів та методистів, студентів, аспірантів, працівників бібліотек.

Наукова спадщина Миколи Яковича Грота в фондах бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : бібліогр. покажч. / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, Б-ка ім. акад. М. О. Лавровського ; [упоряд.: О. Д. Кільдіватова, Л. П. Косовських, В. І. Манжай, Н. В. Мухомодєєва ; рецензент та авт. вступ. ст. Бойправ М. Д.]. – Ніжин : Вид‑во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 38, [1] с. – До 160-річчя від дня народження М. Я. Грота.    Шифр зберігання    016    Н 34

У покажчику представлено творчу спадщину Миколи Яковича Грота, визначного вченого та громадського діяча, філософа, психолога, педагога, першого викладача психології в Ніжинській вищій школі, яка налічує більше 200 друкованих праць. Видання розраховане на наукових працівників, викладачів, психологів, студентів та всіх, кого цікавить історія вітчизняної психології.

Незалежність України: здобутки, проблеми, перспективи : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Наук. б‑ка ; [упоряд.: Є. Ф. Ражик, М. В. Блинчук ; відп. ред. М. В. Бігусяк ; ред. І. М. Арабчук ; голов. ред. В. М. Головчак]. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 2011. – 175 с.    Шифр зберігання    016    Н 44

У бібліографічний покажчик увійшли монографії, статті з наукових збірників, періодичних видань, в яких висвітлюються питання становлення Української держави за 20 років та внесок Прикарпаття у цей процес. Матеріали покажчика подано за тематичними розділами, а в межах розділів в алфавітному порядку. Видання адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, вчителям, усім, хто цікавиться історією та суспільно-політичним життям України.

 Основоположник української національної педагогіки : до дня народж. Г. Ващенка (1878–1967), укр. педагога та психолога : каталог вист. / Комун. закл. Львів. облас. наук.-пед. б‑ка, Відділ інформ. і довід.-бібліогр. послуг ; [уклад. О. М. Туркало ; ред. Н. С. Помфюк]. – Львів : [б. в.], 2011. – [8] с. – (Сер. «Видатні педагоги України» ; вип. 2).
Шифр зберігання    016    О-75

У каталозі представлено бібліографію творів та критичних матеріалів про педагогічну діяльність видатного педагога Григорія Ващенка. Видання адресоване вчителям, студентам, учням старших класів, усім, хто цікавиться педагогічною спадщиною Г. Ващенка.

 


Періодичні видання в науковій бібліотеці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : поточ. покажч. на 2011 р. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад.: О. В. Литвиненко, Л. Ж. Смельцова]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т. ім. Івана Огієнка, 2011. – 14, [1] с.    Шифр зберігання    016    П 26

Покажчик містить бібліографічну інформацію про періодичні видання, які отримує наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2011 році, систематизовані за розділами «Газети», «Журнали», «Місцева періодика» й подані в алфавітному порядку назв. Вказана періодичність виходу газет, журналів та підрозділи університету, в яких вони знаходяться.
  

Майя Антонівна Печенюк: музично-педагогічна наукова діяльність : біобібліогр. покажч. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад.: Н. Я. Скоропад, Р. А. Войцехівська ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова) та ін. ; відп. ред.: В. С. Прокопчук]. - Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2011. - 79 с. : кольор. фотогр. - (Серія: Постаті в освіті і науці ; вип. 16).    Шифр зберігання   016    П 31

До покажчика включено біобібліографічні матеріали, в яких йдеться про наукову та педагогічну діяльність професора кафедри методики музичного виховання, вокалу та хорового диригування, відмінника освіти України, лауреата обласної премії в галузіі музичного мистецтва ім.. В. Заремби, володарки знака С. Русової, найвищої відзнаки міста „Честь і шана", члена Національної всеукраїнської музичної спілки, члена Національної спілки краєзнавців України.

 


Писала серцем я свої вірші (життя і творчість Галини Йосипівни Ісаєнко) : біобібліогр. покажч. / Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; [уклад., відп. за вип. Л. В. Дитинник ; бібліогр. ред. Л. О. Волосова]. - Хмельницький : ХГПА "Центр мистецтва і дизайну", 2011. - 31, [1] с. Шифр зберігання 0 16 П 34


У біобібліографічному покажчику подається довідковий матеріал про життя і творчість відомої подільської поетеси. Видання розраховане на широке коло шанувальників образного слова - викладачів української мови та літератури, студентів, бібліотечних працівників, краєзнавців, літераторів-початківців.
 

  Лідія Повх (Ходанич) – письменник, педагог, науковець : біобібліогр. покажч. / Упр. освіти Закарпат. облдержадмін., Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад. К. Ю. Турок]. – Ужгород : Інформ.-видавн. центр ЗІППО, 2011. – 62, [1] с. : іл. В електронному вигляді видання доступне читачам через веб-сайт ЗІППО (http://www.zakinppo.org.ua/.

Професор І. В. Рибак : біобібліогр. покажч. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка ; [відп. ред. В. С. Прокопчук ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова редкол.) ; чл. редкол.: Л. В. Баженов, І. М. Конет, Т. М. Опря та ін. ; уклад. і авт. вступ. ст.: В. С. Прокопчук]. – Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2011. – 55 с. – (Сер.: Постаті в освіті і науці ; вип. 15).    Шифр зберігання    016    П 84

Присвячено життю та науково-педагогічній діяльності професора Івана Васильовича Рибака, завідувача кафедри історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Професор Ніна Тарасевич : біобібліогр. покажч. : до 75‑ліття від дня народж. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [упоряд. та відп. ред.: Гліб Олексійович Кудряшов ; ред.-бібліограф: Ірина Лесунова]. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. – 138 с. : фотогр. – (Сер. «Науковці університету»).    Шифр зберігання    016    П 84

У виданні представлено персональну бібліографію професора Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ніни Миколаївни Тарасевич. Покажчик містить відомості про життя, педагогічну та творчу діяльність знаного в Україні педагога, одного із зачинателів викладання у вишах колишнього СРСР та незалежної України курсу «Педагогічна майстерність», авторки численних наукових та методичних праць. В одному з розділів зібрано спогади та вітальні слова колег, учнів і друзів ювілярки.

Рідний край у творах Миколи Магери : бібліогр. покажч. / Дунаєвец. район. б-ка, Наук. б-ка Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка ; [уклад.: В. С. Прокопчук, Т. К. Прокопчук ; бібліогр. ред.: Л. І. Гоцуляк, Г. Я. Хозінська, О. Г. Почапинська ; ред. В. В. Журляк]. – Кам'янець-Подільський ; Дунаївці : Зволейко Д. Г., 2011. – 56 с. : кольор. фотогр.    Шифр зберігання    016    Р 49

Бібліографічний покажчик представляє юному читачеві книжковий світ письменника-подолянина Миколи Магери: твори про рідний край, історію, природу, людей.Смолюк Іван Олександрович : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; [уклад.: Л. П. Бондар ; ред. С. О. Горожанова]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 27 с. : кольор. фотогр.   Шифр зберігання    016    С 51

Висвітлено основні етапи життєвого шляху, наукової та педагогічної діяльності професора, завідувача кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки Івана Олександровича Смолюка.

Смолюк, Іван Олександрович (професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Волинського національного університету ім. Лесі Українки ; 1951-)

Соціально-гуманітарний факультет Бердянського державного педагогічного університету : біобібліографія / Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: І. В. Алєксєєнко, В. М. Зарва, В. М. Федорик та ін. ; біобібліогр. ред. С. К. Акімов]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2011. – 183 с.   Шифр зберігання    013    С 69

У бібліографічному покажчику систематизовано публікації професорсько-викладацького складу соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету. У покажчику наведено короткі біографічні відомості про викладачів факультету та їх науковий доробок. Матеріал систематизовано у відповідності з приналежністю авторів певним кафедрам. Видання адресовано історикам, правознавцям, політологам, філософам, студентам, усім, хто цікавиться проблемами соціально-гуманітарних наук.

Співачка досвітніх вогнів : до 140‑річчя від дня народж. Лесі Українки, укр. письменниці (1871–1913) : каталог вист. / Комун. закл. «Львів. облас. наук.-пед. б‑ка», Відділ інформ. і довідк.-бібліогр. послуг ; [уклад. і комп'ют. наб. О. М. Туркало ; ред. і відп. за вип. Н. Помфюк]. – Л. : КЗ ЛОНПБ, 2011. – 12 с. – (Сер. «Світочі української літератури» ; вип. 8).    Шифр зберігання    016    С 71

У каталозі представлено бібліографію творів та критичних матеріалів про життя і творчість видатної української письменниці Лесі Українки, які знаходяться в фондах бібліотеки. Видання представлятиме інтерес для педагогів-філологів, студентів та всіх, хто цікавиться творчістю Лесі Українки.

Стандартизація в галузі професійної освіти і навчання : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, Ін-т проф.-техн. освіти, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. І. М. Савченко ; наук. консультант і авт. вступ. ст. В. О. Радкевич ; бібліогр. ред.: В. В. Вербова, Н. А. Горбенко]. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 111 с.    Шифр зберігання    016   С 76

Бібліографічний покажчик присвячено актуальній проблемі – розробці професійних і освітніх стандартів з підготовки кваліфікованих робітників у системі профтехосвіти України. Матеріал видання згруповано в 14 тематичних розділах і містить 799 джерел. Покажчик розрахований на науковців і керівників закладів освіти різних рівнів та типів, методистів науково-методичних центрів і кабінетів профтехосвіти, слухачів інститутів післядипломної освіти, бібліотечних проацівників, фахівців різних галузей знань, яких турбують проблеми стандартизації професійної освіти.

  Стефаникознавство в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника : бібліогр. покажч. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Наук. б-ка ; [упоряд. Є. Ф. Ражик, О. М. Блинчук ; на фронтисписі - портрет Василя Стефаника роботи Михайла Фіголя ; відп. ред. Бігусяк Михайло Васильович] . - Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 2011. - 79 с.   Шифр зберігання    016    С 79

У бібліографічний покажчик увійшли дані про матеріали наукових конференцій, колективні монографії, художні твори, статті науковців Прикарпатського національного університету імені Василя Стеффаника, присвячені життєпису та творчому доробку Василя Семеновича Стефаника. Матеріали покажчика подано за тематичними розділами, а в межах розділів у хронологічному порядку та мовою оригіналу. Доповнюються бібліографію покажчик лауреатів Обласної премії імені Василя Стефаника.

  

Марія Чепіль : бібліогр. покажч. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Б-ка ; [уклад. Ореста Чепіль]. - Дрогобич : РВВ Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2011. - 41 с.    Шифр зберігання 016   Ч-44

Бібліографічний покажчик містить інформацію про життєвий і творчий шлях українського вченого-педагога, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Марію Миронівну Чепіль. У покажчику представлено бібліографію наукових публікацій вченого та літературу про її наукову діяльність.


Олександр Васильович Шестопалюк. Ректор. Учений. Педагог : до 60‑річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Б-ка ; [уклад.: Т. В. Мірохіна, Т. М. Баланюк ; бібліогр. ред. В. В. Герасименко ; авт. вступ. ст.: Г. С. Тарасенко, В. О. Гандзюк ; відп. за вип. В. С. Білоус. – [Вінниця] : Вінницька газета, [2011]. – 90, [1] с. : кольор. фотогр. – (Сер. «Педагоги Вінниччини»).    Шифр зберігання    016    Ш 52

Покажчик присвячено ректору Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, доктору педагогічних наук, професору, заслуженому працівнику освіти України Олександру Васильовичу Шестопалюку. Видання налічує 150 наукових праць вченого: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, програми, статті з наукових збірників і періодичних видань, які вийшли в Україні та за кордоном. Наукову школу професора О. В. Шестопалюка представлено переліком дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів наук, виконаних під його керівництвом. До покажчика ввійшла також література про наукову та громадську діяльність вченого-педагога.
  

Борис Володимирович Яковенко : біобібліогр. покажч. / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л. А. Політова ; відп. ред. Г. Г. Макарова]. - Чернігів : [б. в.], 2011. - 23 с.    Шифр зберігання  016   Я 47

У покажчику представлено науковий та методичний доробок доктора біологічних наук, професора кафедри хімії Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Бориса Володимировича Яковенка. До покажчика увійшли опубліковані праці: підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників і періодичних видань тощо (всього 76 праць). Видання розраховане на науковців, викладачів хіміко-біологічних факультетів вузів, учителів та методистів, студентів, аспірантів та працівників бібліотек.

 

 

Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com