Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Науково-інформаційна діял... Бібліографічна продукція ... 2014
логін: пароль: Реєстрація
2014
пошук:
 

 
Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (2009-2013 рр.) / Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка ; [упоряд.: В. П. Зінченко, Н. Є. М'ягкоступ ; відп. за вип. Зінченко В. П.]. - Глухів : РВВ ГНПУ ім. Олександра Довженка, 2014. - 38 с. Шифр зберігання 013 Б 59

У покажчику представлено бібліографію наукових праць професорсько-викладацького складу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: монографії, підручники, посібники, методичні рекомендації (2009-2013 рр.). Покажчик адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, іншим працівникам системи вищої освіти, які забезпечують науково-дослідну, науково-педагогічну, науково-методичну та навчально-виховну діяльність.
 
   

 
Бібліографічний покажчик праць науковців Львівського науково-практичного центру Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (1994-2014 рр.) / НАПН України, Львів. наук.-практ. центр Ін-ту проф.-техн. освіти ; [уклад.: Литвин А. В., Сліпчишин Л. В., Дубницька О. М. ; відп. за вип. Вдович С. М.]. - Львів : [б. в.], 2014. - 210 с. Шифр зберігання 013 Б 59

У бібліографічному покажчику систематизовано праці наукових співробітників і здобувачів Львівського науково-практичного центру Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, концепції та навчальні програми, статті в продовжуваних та періодичних виданнях відображають результати досліджень, які виконувались упродовж 1994-2014 рр. У покажчику також представлено відомості про дисертації на здобуття наукового ступеня доктора, кандидата педагогічних наук, захищені співробітниками і здобувачами Центру. Адресовано науковцям, докторантам, аспірантам викладачам і керівникам навчальних закладів, слухачам інститутів післядипломної освіти, працівникам управлінь, відділів освіти обласних, міських і районних державних адміністрацій.
 
   

 
Волинець Катерина Іванівна : біобібліогр. покажч. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: Демченко Н. М., Зотова В. А. ; наук. ред., відп. за вип. Зотова В. А.]. - Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2014. - 24 с. : фот. - (Серія «Вчені - ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка» ; вип. 23). Шифр зберігання 016 В 67

Біобібліографічний покажчик присвячено Волинець Катерині Іванівні, кандидату педагогічних наук, доценту, завідувачці кафедри початкової освіти та методик природничо-математичних дисциплін Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, Заслуженому працівнику освіти України, кавалеру Ордена княгині Ольги ІІІ ступеня. У покажчику подано бібліографію наукових праць вченого за період з 1990 по 2014 роки. Це - дисертація, автореферат дисертації, навчальні програми, методичні рекомендації, статті в наукових та періодичних виданнях, тези виступів на науково-практичних конференціях. Покажчик адресовано науковцям, фахівцям у галузі педагогіки, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, учителям.
 
   

 
Копилов, С. А. Петро Сергійович Атаманчук : (до 75-річчя від дня народж. та 55-річчя пед. і наук. діяльності) : довідк.-бібліогр. вид. / С. А. Копилов, І. М. Конет ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Абетка-Світ, 2014. - 143 с. : портр. - (Серія «Видатні випускники Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка»). Шифр зберігання 016 К 65

Довідково-бібліографічне видання присвячено життю й науково-педагогічній діяльності Петра Сергійовича Атаманчука, доктора педагогічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України, академіка Академії наук вищої освіти України, завідувача кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Книга містить біографічну статтю, бібліографію основних наукових публікацій вченого, інформацію про участь у наукових форумах, семінарах, конференціях та інші види науково-педагогічної діяльності П. С. Атаманчука.
 
   

 
Копилов, С. А. Віктор Степанович Прокопчук : (до 70-річчя від дня народж. та 50-річчя пед. і наук. діяльності) : довідк.-бібліогр. вид. / С. А. Копилов, І. М. Конет ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Абетка-Світ, 2014. - 187 с. : кольор. фот. - (Серія «Видатні випускники Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка»). Шифр зберігання 016 К 65

У виданні представлено науковий доробок та матеріали про життєвий і творчий шлях Віктора Степановича Прокопчука - доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента УАІН, заслуженого працівника народної освіти України, професора кафедри історії народів Росії і спеціальних історичних дисциплін, директора наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Довідково-бібліографічне видання адресовано науковцям, фахівцям у галузі педагогіки, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, учителям.
 
   

 
Борис Іванович Коротяєв : (до 85-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / Держ. вищ. навч. закл. «Донбас. держ. пед. ун-т», Б-ка ; [упоряд.: Гайко О. К., Кравцова О. М. ; вступ. ст. Сипченко В. І. ; наук. ред. Сарієнко В. К. ; відп. за вип. Качина В. С.]. - Слов'янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2014. - 31, [1] с. : портр. - (Серія «Видатні професори університету» ; вип. 5). Шифр зберігання 016 К 68

Біобібліографічний покажчик присвячено Борису Івановичу Коротяєву, відомому педагогу, доктору педагогічних наук, професору Донбаського державного педагогічного університету. У покажчику подано бібліографію наукових праць вченого упродовж 57 років педагогічної діяльності (1956-2013 рр.), вміщено відомості про наукову школу Б. І. Коротяєва, а також публікації про життя та діяльність знаного в Україні вченого і педагога. Покажчик адресовано педагогам, науково-педагогічним працівникам, бібліотекарям, студентам, усім, хто цікавиться питаннями освіти, історії, теорії та практики педагогічної науки.
 
   

 
Віктор Олексійович Надточій : (до 75-річчя з дня народж.) : біобібліогр. покажч. / Держ. вищ. навч. закл. «Донбас. держ. пед. ун-т», Б-ка ; [упоряд.: Золотарьова О. М., Гайко О. К. ; наук. ред. Нечволод М. К. ; відп. за вип. Качина В. С.]. - Слов'янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2014. - 37 с. : портр. - (Серія «Видатні професори університету» ; вип. 6). Шифр зберігання 016 Н 17

Біобібліографічний покажчик присвячено Віктору Олексійовичу Надточію, відомому вченому, досліднику, доктору фізико-математичних наук, професору Донбаського державного педагогічного університету. У покажчику подано бібліографію наукових праць вченого з 1969 по 2014 рр., вміщено матеріали про наукову школу В. О. Надточія, а також літературу про життя та діяльність відомого вченого і педагога. Покажчик адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, бібліотекарям, усім, хто цікавиться питаннями сучасної фізичної науки, педагогічної практики.
 
   

 Практика в літньому оздоровчому таборі : бібліогр. покажч. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Бібліотека ; [уклад.: В. М. Беринда, О. А. П'ятак ; ред. Т. А. Кузнєцова ; відп. за вип. В. С. Білоус]. - Вінниця : [б. в.], 2014. - 62 с. : фот.

 

Бібліографічий покажчик присвячено проблемам виховання та сучасним підходам щодо різновидів змісту та проектування форм організації дозвілля у літніх оздоровчих таборах. Джерелом відбору документів слугував фонд Бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Видання адресовано соціальним педагогам, організаторам дозвілля, шкільним педагогам, педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів, класним керівникам і всім, хто працює з дітьми.


   

 
Проблеми сучасної освіти : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 1/2 / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; [уклад.: Панасенко Н. Л., Карпенко С. В. ; наук. консультант Штефан Л. В. ; наук. ред. Ніколаєнко Н. М.]. - Харків : УІПА, 2014. - 131 с. Шифр зберігання 016 П 78

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячено питанням модернізації, фінансування, менеджменту та міжнародних зв'язків професійної освіти. Покажчик складено на основі інформаційно-документальної бази бібліотеки УІПА, яка відображає статті з наукових збірників, періодичних видань з проблем педагогіки (30 назв журналів) та продовжуваних видань («Проблеми інженерно-педагогічної освіти», «Проблеми освіти», «Нові технології навчання»). До посібника увійшли відомості про статті з продовжуваних і періодичних видань, опубліковані впродовж 2013-2014 рр., які систематизовано за тематичними розділами. Видання адресовано керівникам закладів освіти, викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів.
 
   

 
Григорій Васильович Терещук: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України : (до 60-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Наук. б-ка ; [уклад.: О. Я. Кульчицька, С. Б. Тененьська ; бібліогр. ред. Кульчицька О. Я. ; відп. за вип. Чайка І. А.]. - Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2014. - 74 с. : фот. - (Серія: Бібліографія вчених ТНПУ ім. Володимира Гнатюка). Шифр зберігання 016 Т 35

Біобібліографічний покажчик присвячено Григорію Васильовичу Терещуку, доктору педагогічних наук, професору, члену-кореспонденту НАПН України, педагогу, першому проректору Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. У покажчику подано основні біографічні дані, відомості про наукову, педагогічну та суспільно-громадську діяльність вченого, представлено бібліографію праць Г. В. Терещука майже за 40 років наукової діяльності (1973-2014 рр.). Видання адресовано фахівцям в галузі педагогіки: науковцям, докторантам, аспірантам, працівникам науково-методичних центрів, наукових бібліотек, педагогічним працівникам, студентам і всім, хто цікавиться проблемами організації вищої освіти, трудового навчання, виховання й профорієнтації.
 
   

 
Чепіль, М. Антін Лотоцький (1881-1949) = Antin Lototsky (1881-1949) : наук.-пед. біографія / Марія Чепіль, Надія Дудник ; [голов. ред. Ірина Невмержицька ; ред. Мар'яна Маркова] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. - 77 с. : портр. - (Серія «Педагогіка в іменах» ; вип. 2). Шифр зберігання 016 Ч-44

Видання містить біографічний нарис про творчий шлях українського педагога, письменника й громадського діяча Антона Львовича Лотоцького (1881-1949), псевдоніми та криптоніми, перелік його праць, виданих в Україні і за її межами, бібліографію творів, опублікованих у часописі «Світ дитини», а також інформацію про листування з відомими тогочасними діячами, публікації про його творчу діяльність. Адресовано науковцям, аспірантам, дослідникам, вчителям, бібліотечним працівникам, студентам, шанувальникам культурно-освітнього життя України.
 
   

 
Чепіль, М. Іван Филипчак (1871-1945) = Ivan Fylypchak (1871-1945) : наук.-пед. біографія / Марія Чепіль ; [голов. ред. Ірина Невмержицька ; ред. Ніна Хом'як] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Вид. від. ДДПУ ім. Івана Франка, 2014. - 75 с. : портр. - (Серія «Педагогіка в іменах» ; вип. 1). Шифр зберігання 016 Ч-44

Видання містить інформацію про життєвий і творчий шлях українського педагога Івана Пилиповича Филипчака (1871-1945), перелік його праць, виданих в Україні та за її межами, рецензії на твори, а також інформацію про листування І. Филипчака з відомими діячами, публікації про його творчу діяльність. Покажчик адресовано науковим працівникам, аспірантам, дослідникам, вчителям, бібліотечним працівникам, студентам, шанувальникам культурно-освітнього життя України.
 
 
Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com