Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Науково-методична діяльні... Нові надходження до Кабін...
логін: пароль: Реєстрація
НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО КАБІНЕТУ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА
пошук:

 
2015

IV кв.

021
Б 59

Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. Ч. 1 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів Міжнар. асоц. акад. наук ; [редкол.: В. І. Попик [та ін.] ; відп. за вип. О. М. Василенко ; ред. Л. М. Сарікова]. - Київ : НБУВ, 2015. - 356 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-02-7706-9

021
Б 59

Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : 2 ч. Ч. 2 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів Міжнар. асоц. акад. наук ; [редкол.: В. І. Попик [та ін.] ; відп. за вип. О. М. Василенко ; ред. Л. М. Сарікова]. - Київ : НБУВ, 2015. - 303 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-02-7337-5

027.8
В 85

Всеукраїнський конкурс "Шкільна бібліотека" : Номінація: "Бібліотека XXI століття" / Упр. освіти Миколаїв. міськради, Миколаїв. муніцип. колегіум ; виконавці: Заінчковська Людмила Віталіївна, Денисенко Оксана Миколаївна. - Миколаїв : [б. в.], 2011. - [53] с. - Бібліогр.: с. 52-53

027.8
В 85

Всеукраїнський конкурс "Шкільна бібліотека" : Шкільна бібліотека-інформаційний центр навчального закладу : Тема: Бібліотечно-інформаційний комплекс - центр інтелектуального та творчого розвитку особистості / Гімназія № 191 з поглибл. вивч. інозем. мов ім. П. Г. Тичини ; Гімназія № 191 з поглибл. вивч. інозем. мов ім. П. Г. Тичини. - Київ : [б. в.], 2014. - 66 с. - Бібліогр.: с. 57-58

028
Д 49

Дитина і книга: погляд крізь призму часу : бібліогр. огляд вид. із фондів Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Укр. бібл. асоц. ; [упоряд. Рубан А. І. ; наук. консультант Заліток Л. М. ; наук. ред. Рогова П. І. ; ред. Білоцерківець І. П.]. - Київ : [б. в.] , 2012. - 109 с. : іл. - (Серія "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек" ; вип. 8)

02
І-90

Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання = Historical and Cultural Heritage: Preservation, Access, Use : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7-9 квіт. 2015 р., м. Київ, Україна / Нац. авіац. ун-т, Сучавський "Штефан чел Маре" ун-т, InterPARES Trust ; [голов. ред. І. І. Тюрменко ; редкол.: Л. В. Божук та ін.]. - Київ : Талком, 2015. - 373, [6] с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-617-7133-65-9

 

378.4
К 18
Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка.

Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство. Вип. 4 / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голова редкол.), В. С. Прокопчук [та ін.]] . - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2015. - 395 с. - Бібліогр. у кінці ст.

378
М 15
Макарова, Ганна Григорівна
.

Професійний розвиток майбутніх учителів : метод. матеріали до організації навч.-пошук. роботи студентів в умовах наук. б-ки пед. ВНЗ / Макарова Ганна Григорівна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів : ЧНПУ, 2013. - 79 с. - Бібліогр.: с. 59-67

027.8
М 34

Матеріали учасника II етапу Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека" в номінації "Бібліотечний Веб-ресурс" : Роль бібліотечного сайту гімназії у створенні умов щодо автоматизації бібліотечних процесів та розвитку інноваційної особистості в умовах школи відкритого суспільства / з досвіду роботи завідувача бібліотекою Какуші Алли Степанівни ; М-во освіти і науки України, Департамент освіти і науки Дніпропетров. облдержадмін., Дніпропетр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Від. освіти виконком. Жовтовод. міськ. ради, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Комун. навч. закл. "Жовтовод. гуманіт. гімназія ім. Лесі Українки з поглибл. вивч. інозем. мов". - Жовті Води : [б. в.], 2014. - 52, [2] с. - Бібліогр.: с. 52

02
Н 35
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ).

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 41 / НАН України, НБУВ ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова редкол.), Г. В. Боряк, В. М. Горовий [та ін.]]. - Київ : НБУВ, 2015. - 623 с. - Бібліогр. у кінці ст.

021
П 78

Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : оглядове видання / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Біла Л. О., Хемчян І. І. ; наук. ред. Заліток Л. М. ; відп. ред. Хемчян І. І.]. - Київ : [б. в.], 2015. - 106 с.  

02
С 69

Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюлетень. Вип. 34 / Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України" ; [уклад. Т. І. Богуш ; наук. ред. З. Савіна ; відп. за вип. Т. Вилегжаніна ; ред. Н. Нагаєвська]. - Київ : НПБУ, 2008. - 43 с. - Бібліогр.: с. 43.


 
ІІІ кв.

021
Б 59

Библиотека и закон : юрид. журн.-справ.: док., коммент., консультации, юридич. советы на каждый день. Вып. 37 (2'2014) / гл. ред. изд-ва Станислав Самсонов; отв. ред. Олег Бородин. - Москва : Либер-Дом, 2014. - 384 с.

027
Б 59

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 12 / Нац. биб-ка Украины им. В. И. Вернадского ; [редкол. : А. С. Онищенко (пред.), Алиева-Кенгерли, А. А. Аслитдинова [и др.] ; ред.: Н. Б. Захарова, Т. П. Дубас ; биогр. ред. И. П. Антоненко ; англ. текст Т. И. Арсеенко]. - Киев : НБУВ, 2014. - 367, [1] с. - К 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко.

026
Б 98

Бюлетень Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. Вип. 2. Матеріали Всеукраїнського наукового семінару "Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу", Київ, 23-24 жовтня 2014 р. / Нац. наук. с.-г. б-ка НААН України ; [редкол.: В. А. Вергунов та ін. ; уклад.: Г. С. Щиголь та ін. ; за наук. ред. В. А. Вергунова]. - Вінниця : Корзун Д. Ю., 2014. - 96 с. - Бібліогр. у кінці ст.

Рк002
В 16
Вальденберг, Д. В.

Справочная книга о печати всей России. Ч. 1. Действующие законоположения о печати повременной и неповременной. Дополнения к Уставу о цензуре и печати ; Ч. 2. Справочные сведения и практические указания по вопросам, касающимся печати / составил инспектор типографий и книжн. торговли в С.-Петербурге Д. В. Вальденберг. - Санкт-Петербург : Т-во Художественной Печати, 1911. - XVI, 656 с.

Рк02
В 57
Владиславлев, И. В.

Тетрадь для записи о прочитанных книгах : пособие для учащихся / составил И. В. Владиславлев. - Изд. 2-е. - Москва : Книгоиздательство "Наука", 1916 (Тип. Т-ва Рябушинских). - [38] с.

002
Г 17
Галькевич, Тетяна Анатоліївна
.

Український друкований плакат 1950-1964 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог : у 3 вип. Вип. 1 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; Тетяна Галькевич, Олена Донець ; [відп. ред. Г. М. Юхимець ; рец.: Л. І. Івченко, М. В. Юр]. - Київ : НБУВ, 2014. - 421, [2] с. : іл. - Бібліогр.: с. 367-372. - ISBN 978-966-02-7147-0 (загальний). - ISBN 978-966-02-7148-7 (вип. 1)

Рк002
Д 63

Доклады и отчеты. 1915-1916 гг. / Русское Библиологическое Общество. - Петроград : Тип. Академии Наук, 1917. - 61 с.

002
Д 63

Документознавство та інформаційна діяльність : хрестоматія. Ч. 1. Вип. 1 / [М. С. Слободяник, О. М. Збанацька, В. В. Добровольська ; відп. за вип. О. І. Бугайова ; ред. Л. П. Будаш] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, ін-т менеджменту. - Київ : НАКККіМ, 2014. - 226 с. - До 10-річчя заснування кафедри

002
Д 63

Документознавство та інформаційна діяльність : хрестоматія. Ч. 1. Вип. 2 / [М. С. Слободяник, О. М. Збанацька, В. В. Добровольська ; відп. за вип. О. І. Бугайова ; ред. Л. П. Будаш] ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, ін-т менеджменту. - Київ : НАКККіМ, 2014. - 222 с. - До 10-річчя заснування кафедри

Рк002
К 29

Каталог русского отдела / Международная выставка Печатного дела и графики в Лейпциге 1914 . - Санкт-Петербург : Тип. "Сириус", [1914]. - 266 с.

002
К 96
Кушнаренко, Наталя Миколаївна
.

Спеціальне документознавство : навч. посіб. для дистанц. навч. / Н. М. Кушнаренко, Ю. В. Трач ; [за наук. ред. Г. М. Швецової-Водки] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ : Університет "Україна", 2010. - 280 с. - Бібліогр.: с. 269-280. - ISBN 978-966-388-253-6

Рк02
М 25
Маракуев, В. Н.

Что читал и читает русский народ / публичное чтение 9 марта 1884 г., в Политехническом Музее В. Н. Маракуева. - Москва : Типо-литогр. И. Н. Кушнерев и К°, 1886. - 38 с.

Рк02
М 70
Мичурин, А.

В защиту книги "Что читать народу?" / [соч.] А. Мичурина. - Тифлис : Тип. Я. И. Либермана, 1887. - 41 с.

02
Н 35
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ).

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 39 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова редкол.), Г. В. Боряк, В. М. Горовий [та ін.]]. - Київ : НБУВ, 2014. - 486 с.

02
Н 35
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ).

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 40 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова редкол.), Г. В. Боряк, В. М. Горовий [та ін.]]. - Київ : НБУВ, 2014. - 426, [1] с.

025.5
П 14
Пальчук, Валентина
.

Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади : монографія / В. Пальчук ; [наук. ред. В. М. Горовий] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2014. - 279, [1] с. - Бібліогр.: с. 254-280.

026
Р 58

Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2013 році : інформ.-аналіт. огляд. Вип. 19 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. розд. : Г. І. Солоіденко, О. В. Поляковаа, О. Л. Сокур [та ін.] ; відп. ред.: Г. І. Солоіденко, Н. В. Стрішенець]. - Київ : НБУВ, 2014. - 220 с. - ISBN 978-966-02-7303-0

Рк002
Р 89

Русская и иностранная книга XV-XIX века / [В. А. Верещагин ; устройством выставки заведовали П. Е. Рейнбот и М. А. Остроградский. В составлении каталога принимал участие, кроме устроителей выставки, П. Д. Кедров] ; Кружок Любителей Русских Изящных Изданий. - Санкт-Петербург : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1914. - 129 с. : рис.

01
С 43

Складання бібліографічних посібників : інформ.-метод. матеріали / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. О. Галганова ; наук. ред. В. Кононенко]. - Київ : НПБУ, 2015. - 79 с. - Бібліогр.: с. 54-60. 

025
С 79
Степченко, Ольга Петрівна
.

Архівна спадщина П. Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / О. П. Степченко ; [редкол.: Л. А. Дубровіна [и др.] ; рец.: І. Н. Войцеховська, Н. А. Шип ; ред.: О. С. Боляк, Т. В. Герасімова] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ, 2014. - 461 с. - ISBN 978-966-02-7109-8

021
С 81

Столетья вестник беспристрастный . Т. 9. Непрерывное профессиональное образование / [сб. подготовлен к печати под общ. ред. гл. ред. журн. "Библиотека" Станислава Самсонова ; отв. ред. Олег Бородин ; отв. за вып. кн. Елена Тихонова ; сост. Т. Я. Кузнецова]. - Москва : Изд-во "Журнал "Библиотека", 2014. - 479 с. - (Столетья вестник беспристрастный : юбилей. книж. сер., посвящ. 100-летию журн. "Библиотека").

 


ІІ кв.

002
В 18
Варенко, Володимир Михайлович
.

Інформаційно-аналітична діяльність : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. М. Варенко ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Талком, 2014. - 416 с. - Бібліогр. у кінці глав. - ISBN 978-617-7133-54-3

026
Д 58

Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України у 2015 році / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. Хемчян, Л. О. Біла, І. М. Щочкіна ; наук. ред. Л. М. Заліток ; відп. за вип. Хемчян І. І.]. - Київ : [б. в.], 2015. - 104 с.

025.3
З-41
Збанацька, Оксана Миколаївна
.

Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроаналітичне згортання інформації : Бібліографічний опис документів, анотування документів : навч. посіб. / О. М. Збанацька ; [відп. за вип. О. І. Бугайова ; редагування та комп'ютер. верстання С. М. Суходольська] ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. - Київ : НАКККіМ, 2014. - 266 с. - Бібліогр.: с. 262-266

027
Р 68

Роль наукової бібліотеки у вихованні духовно-моральних якостей майбутніх спеціалістів : матеріали наук.-практ. конф., м. Чернігів, 12 листоп. 2014 р. / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Наук. б-ка ; [редкол.: Макарова Г. Г. (відп. ред.) та ін.]. - Чернігів : ЧНПУ, 2014. - 83 с. - Бібліогр.: с. 81.

02
С 69

Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. Вип. 43 / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. О. Мастіпан ; наук. ред. З. Савіна]. - Київ : НПБУ, 2013. - 31 с. - Бібліогр.: с. 43. - Виходить з 1992 р.


 
I квартал

(043.3)

А 86

Артамонова, Неоніла Олегівна.

         Система інформаційно-бібліотечного та патентного забезпечення медичної науки України: генезис, структура, стратегії розвитку : автореф. дис. ... доктора наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Артамонова Неоніла Олегівна ; наук. консультант Л. Я. Філіпова ; Харк. держ. акад. культури. - Харків : [б. в.], 2013. - 39 с. - Бібліогр.: с. 29-36

(043.3)

Б 19

Бакуменко, Лариса Григорівна.

         Репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів України: принципи організації корпоративної взаємодії : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Бакуменко Лариса Григорівна ; [наук. кер. Кушнаренко Наталя Миколаївна] ; Харк. держ. акад. культури. - Харків : [б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

(043.3)

Б 75

Бодак, Ольга Петрівна.

         Документальна історико-бібліографічна спадщина М. Ю. Брайчевського (1924-2001) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Бодак Ольга Петрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2007. - 19 с. - Бібліогр.: с. 15-16

(043.3)

Б 81

Бондар, Наталія Петрівна.

         Історико-книгознавче дослідження видань І. Федорова та П. Мстиславця: філігранологічний аспект : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Бондар Наталія Петрівна ; [наук. кер. Ковальчук Галина Іванівна] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2011. - 18 с. - Бібліогр.: с. 13-14

(043.3)

Б 81

Бондаренко, Вікторія Іванівна.

         Дистантне інтернет-обслуговування користувачів сучасної бібліотеки (кінець XX-початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Бондаренко Вікторія Іванівна ; наук. кер. Гранчак Т. Ю. ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.] , 2013. - 19 с. - Бібліогр.: с. 16-17

026

Б 98

         Бюлетень Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН. Вип. 1 / Нац. наук. с.-г. б-ка  ; [редкол.: В. А. Вергунов та ін.]. - Вінниця : Корзун Д. Ю., 2013. - 433 с.

(043.3)

Г 12

Гавриш, Наталія Борисівна.

         Формування корпоративних бібліотечно-інформаційних ресурсів як складова інформаційної інфраструктури фармацевтичної галузі України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій / Гавриш Наталія Борисівна ; Харк. держ. акад. культури. - Харків : [Б. в.], 2012. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

002
Г 16

Галузева система науково-технічної інформації з архівної справи та документознавства. Структура та основні напрями функціонування. СОУ 92.5-22892594-001-2004 [Текст] : видання офіційне. - Київ : Державний комітет архівів України, 2005. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-19

(043.3)

Г 70

Горова, Світлана Валеріївна.

         Періодичні електронні видання в системі бібліотечних інформаційних ресурсів (на базі аналізу інтернет-видань кінця ХХ-початку ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Горова Світлана Валеріївна ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [Б. в.], 2012. - 19 с. - Бібліогр.: с. 16-17

026

Д 36

Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського (Київ).

         Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. Вип. 4. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, перспективи створення та забезпечення доступу / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; наук. ред. Рогова П. І. ; відп. за вип. Заліток Л. М. ; рец.: Сухомлинська О. В., О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; ред.: Ю. В. Петік, С. М. Хопта, Деревянко Т. М. ; редкол. Л. А. Дубровіна [и др.]. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. - 596 с.

(043.3)

Д 55

Добко, Тетяна Василівна.

         Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форм і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища (XX ст.-перше десятиліття XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Добко Тетяна Василівна ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.] , 2013. - 33 с. - Бібліогр.: с. 26-30.

(043.3)

Д 74

Дригайло, Сергій Васильович.

         Система обслуговування газетними фондами в умовах зростання інформаційних потреб читачів: досвід національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1991-2010) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Дригайло Сергій Васильович ; [наук. кер. Бровкін Анатолій Григорович] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2013. - 15 с. - Бібліогр.: с. 12-13.

(043.3)

К 70

Корчемна, Ірина Степанівна.

         Розвиток системи комплектування і обліку рукописних фондів бібліотек України та створення сучасних інформаційних ресурсів (1918-2009) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Корчемна Ірина Степанівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2010. - 18 с. - Бібліогр.: с. 14-15.

(043.3)

К 89

Кузнецова, Марина Миколаївна.

         Системне формування краєзнавчих електронних ресурсів бібліотек як складової соціально-комунікаційного простору регіону : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Кузнецова Марина Миколаївна ; наук. кер. Н. М. Кушнаренко ; Харк. держ. акад. культури. - Харків : [б. в.], 2011. - 21 с. - Бібліогр.: с. 16-19.

02

К 91

Кунанець, Наталія Едуардівна.

         Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (XIII ст. - 1939 р.) : консолідований інформаційний ресурс : монографія / Н. Е. Кунанець ; [наук. консультант Дубровіна Л. А. ; ред. Ольга Грабовська ; худож.-дизайнер Уляна Келеман] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 446 с. - ISBN 978-617-607-120-4.

(043.3)

Л 64

Литвин, Тамара Олександрівна.

         Іван Крип'якевич як книгознавець : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Литвин Тамара Олександрівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. - Київ : [б. в.], 2008. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

(043.3)

Л 68

Лобузіна, Катерина Вілентіївна.

         Знаннєві ресурси у бібліотечно-інформаційній діяльності: організація, управління, доступ : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Лобузіна Катерина Вілентіївна ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [Б. в.] , 2013. - 36 с. - Бібліогр.: с. 27-33.

(043.3)

Л 64

Литвин, Тамара Олександрівна.

         Іван Крип'якевич як книгознавець : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Литвин Тамара Олександрівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. - Київ : [б. в.], 2008. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

02

Н 35

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ).

         Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 38 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол. О. С. Онищенко [и др.]. - Київ : [б. в.], 2013. - 412 с. - Бібліогр. у кінці ст.

016

О-42

         Лініна Павлівна Одинока - бібліотекознавець, педагог : (до 50-річчя наук.-пед. діяльності) : бібліогр. покажч. / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Стельмах Н. А. ; наук. ред.: Рогова П. І., Заліток Л. М. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. та ін.]. - Київ : Нілан-ЛТД, 2014. - 115 с. - (Серія "Майстри бібліотечної справи України" ; вип. 3).

(043.3)

П 20

Патрикей, Світлана Анатоліївна.

         Становлення та розвиток бібліографії історико-географічних регіонів України (20-і роки ХІХ - початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Патрикей Світлана Анатоліївна ; [наук. кер. Мілясевич Ірина Володимирівна] ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Київ : [б. в.], 2012. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-16.

016

П 32

         Підручники і навчальні посібники з гуманітарних дисциплін для початкових і середніх навчальних закладів (1918-1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : каталог / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Мацібора Н. Г. [та ін.] ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред.: Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Домбровська Л. В. ; рец. Мальований Ю. І. ; відп. за вип. Мацібора Н. Г.]. - Київ : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2014. - 375 с. - ISBN 978-966-97408-4-7.

(043.3)

П 53

Польовик, Світлана Миколаївна.

         Формування та розвиток бібліотечно-архівної колекції "Фонд президентів України" як спеціалізованого документного фонду : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.02 / Польовик Світлана Миколаївна ; [наук. кер. Удовик Володимир Миколайович] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2013. - 15 с. - Бібліогр.: с. 12-13.

(043.3)

П 63

Постельжук, Олена Миколаївна.

         Інформаційно-аналітична діяльність обласних універсальних наукових бібліотек України: основні напрями діяльності і види інформаційної продукції : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Постельжук Олена Миколаївна ; [наук. кер. Швецова Галина Миколаївна] ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. - Київ : [б. в.], 2013. - 16 с. - Бібліогр.: с. 13-14.

021

П 78

         Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : збірник аналітичних і статистичних даних за 2013 рік / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Біла Л. О., А. В. Копилова, Н. Б. Соколовська ; наук. ред.: Л. М. Заліток, І. І. Хемчян ; літ. ред. С. М. Хопта ; відп. за вип. Хемчян І. І.]. - Київ : [б. в.], 2014. - 100 с.

(043.3)

Р 13

Рабчун, Оксана Станіславівна.

         Родова книгозбірня Урбановських та Стажинських як обєкт історико-книгознавчого дослідження (ХІХ-поч. ХХІ ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Рабчун Оксана Станіславівна ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [Б. в.], 2012. - 16 с. - Бібліогр.: с. 13-14.

021

С 81

         Столетья вестник беспристрастный. Т. 8. Библиотечное мастерство в ракурсе эпох / [сб. подготовлен к печати под общ. ред. гл. ред. журн. "Библиотека"  Станислава Самсонова ; ред.-сост. Юрий Гриханов ; отв. за вып. кн. Елена Тихонова]. - Москва : Изд-во "Журнал "Библиотека", 2014. - 479 с. - (Столетья вестник беспристрастный : юбилей. книж. сер., посвящ. 100-летию журн. "Библиотека"). - ISBN 978-5-906104-07-6.

023
С 89
Сукиасян, Эдуард Рубенович
.

Повышение квалификации сотрудников библиотеки [Текст] : практические советы руководителю / Э. Р. Сукиасян ; [ред. И. Д. Шалаева]. - Москва : ГПНТБ России, 2008. - 73 с. - ISBN 978-5-85638-126-8

 

(043.3)

У 80

Устиновський, Дмитро Володимирович.

         Науково-бібліографічна діяльність національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1918-2010): етапи, напрями, зміст : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Устиновський Дмитро Володимирович ; наук. кер. В. Ю. Омельчук ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.] , 2011. - 19 с. - Бібліогр.: с. 15-17.

002

Ч-92

Чуприна, Леонід Андрійович.

         Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; [наук. ред. В. М. Горовий] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2014. - 207 с. - Бібліогр.: с. 150-177. - ISBN 978-966-02-7260-6.

027.8

Ш 67

         Школа и библиотека: креативные проекты, инновационные программы : сборник статей и материалов / КУ "Херсонская областная библиотека для детей" им. Днипровой Чайки Херсон. обл. совета, Упр. образования Херсон. гор. совета ; [под ред. А. А. Кияновского ; отв. за вып. А. И. Бардашевская]. - Херсон : [б. в.], 2014. - 48 с.

02
Ш 85
Шрайберг, Яков Леонидович
(1952).

Библиотеки в условиях правовой и технологической эволюции процессов общественного развития. Ежегодный Доклад Конференции "Крым", год 2008 [Текст] / Я. Л. Шрайберг. - Судак : [б. и.] ; Москва : [б. и.], 2008. - 55, [1] с. - Библиогр.: с. 55-56. - ISBN 978-5-85638-128-2.


 
2014
 
 IV квартал

02

А 86

Артемов, Ю. І. Концепція веб-порталу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського як єдиної точки доступу до галузевих інтегрованих ресурсів / Ю. І. Артемов ; [наук. ред. Рогова П. І. ; літ. ред. Петік Ю. В.] ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - Київ : Корзун Д. Ю., 2013. - 24 с. - Бібліогр.: с. 23-24

027

Б 59

         Бібліотека та сім'я - партнерство заради майбутнього : огляд діяльності б-к України для дітей до 20-ої річниці Міжнар. дня сімей / Нац. б-ка України для дітей, держ. закл. ; [матеріал підготувала Н. А. Хльобас ; літ. ред. О. А. Решетняк ; відп. за вип. А. І. Гордієнко]. - Київ : НБУ для дітей, 2014. - 20 с.

02

В 18

Вараксіна, Н. В. Концепція науково-педагогічної електронної бібліотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Н. В. Вараксіна ; [наук. ред. Рогова П. І. ; літ. ред. Петік Ю. В.] ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - Київ : [б. в.], 2013 ; [Вінниця] : Нілан-ЛТД, S. a. - 23 с. - Бібліогр.: с. 18-20

021

В 76

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : [монографія] / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук ; бібліогр. редагув. І. П. Антоненко] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Академперіодика, 2014. - 359, [1] с. - Бібліогр.: с. 320-354. - ISBN 978-966-360-252-3

02

І-66

         Інновації як стратегія і умова розвитку бібліотек : консультація / Нац. б-ка України для дітей, держ. закл. ; [авт.-уклад. Н. І. Безручко ; літ. ред. О. А. Решетняк ; відп. за вип. А. І. Гордієнко]. - Київ : НБУ для дітей, 2014. - 24 с. - Бібліогр.: с. 23

028

К 53

         Книга - світ, книга - серцю привіт : метод. рек. / Нац. б-ка України для дітей ; [матеріал підготувала Ю. В. Осадча ; літ. ред. Кійко Н. М. ; відп. за вип. А. С. Кобзаренко]. - Київ : НБУ для дітей, 2013. - 36 с.

028

К 78

         Краща книга року - 2013 : бюлетень соціол. служби. Вип. 25 / Нац. б-ка України для дітей ; [уклад.: Є. Ю. Подокопна, О. В. Безручко ; ред. О. А. Решетняк ; відп. за вип. А. І. Гордієнко]. - Київ : НБУ для дітей, 2014. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17

021

М 65

         Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; [редкол. В. І. Попик та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. - 544 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-02-7337-5

027

Н 34

         Наукова бібліотека Херсонського державного аграрного університету на службі освіти, науки та виховання (до 140 річчя від дня заснування) / Херсон. держ. аграр. ун-т ; [уклад. Н. В. Анічкіна та ін. ; робота з архів. док. Курносенко С. І.]. - Херсон : Грінь Д. С., 2014. - 81 с. - (Серія: Історія університету : заснована у 2005 р. ; вип. 16). - ISBN 978-617-7123-87-2

02

О-37

         Огляд науково-дослідної роботи бібліотек та вищих навчальних закладів культури України в галузі бібліотекознавства, бібліографознавства і основ книгознавства за 2006-2010 роки / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. Л. М. Любаренко та ін. ; відп. ред. З. Савіна ; відп. за вип. Т. Вилегжаніна]. - Київ : НПБУ, 2014. - 263 с. - Бібліогр.: с. 244-260. - ISBN 978-966-7547-62-2

026

О-64

         Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України (2011-2013 рр.) / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Хемчян І. І., А. В. Копилова ; наук. ред.: Рогова П. І. ; літ. ред.: Ю. В. Петік]. - Київ : [б. в.], 2013. - 440 с.

025

П 71

         Предметизація документів: теорія та практика (1875-2012 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. О. М. Збанацька ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна]. - Київ : НПБУ, 2014. - 283 с.

02

Р 65

         Розумні інвестиції. Соціально-економічна цінність бібліотек. - [Київ?] : [б. в], [2014?]. - 80 с.

002

С 24

         Світова афористика про книгу / Львів. банк. ін-т ; [уклад.: Возна Алла Миколаївна, Жданова Олександра Вікторівна]. - Львів : ЛБІ НБУ, 2006. - 73 с. - Бібліогр.: с. 72. - ISBN 966-368-031-8

016

С 91

         В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2008 - 2013 рр. : [біобібліогр. покажч.] / Нац. акад. пед. наук України, Укр. асоц. Василя Сухомлинського, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. Л. М. Заліток ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; [наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. - 255 с. - (Серія "Видатні педагоги світу" ; вип. 10)

027

Я 81

         Яскравий світ дитячої творчості : альманах / Нац. б-ка України для дітей, держ. закл. ; [уклад.: Н. А. Хльобас, В. В. Невишна ; ред. О. А. Решетняк ; відп. за вип. А. І. Гордієнко]. - Київ : НБУ для дітей, 2013. - 24 с.

ІІІ квартал

024

Б 59

         Библиотечное обслуживание молодежи в Японии, России и США / гл. ред. Лесли Фармер ; ред.: Наталья  Гендина, Юрико Накамура ; [пер. рус. изд.: Е. В. Малявская, Л. М. Сукочева, Т. О. Зверевич]. - Москва : РШБА, 2013. - 384 с. - (Приложение к журналу "Школьная библиотека". Серия 1 ; вып. 3-4). - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-5-91540-114-2

027

Б 59

         Бібліотека вищого навчального закладу - ресурсний, інформаційно-аналітичний центр в епоху електронних комунікацій : матеріали регіон. наук.-практ. конф., 19 груд. 2013 р. / Чернігів. держ. ін-т економіки і управління ; [голов. ред. В. М. Бєлінська ; відп. ред. Н. В. Мороз]. - Чернігів : Наук. б-ка ЧДІЕУ, 2013. - 51 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 978-966-2188-45-5

027

Б 59

         Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: історія, сьогодення, постаті (до 100-річного ювілею) : науково-краєзнавче дослідж. / [авт. та відповідальна за вип.: В. С. Білоус ; редкол.: О. В. Шестопалюк, Л. М. Воробйова, І. В. Зарванська] ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця : Планер, 2013. - 101 с. : кольор. фотогр. - Бібліогр.: с. 98-101. - ISBN 978-966-2337-74-7

027

Б 59

         Бібліотек@ та місцева громада : зб. ст. із практики роботи публіч. б-к Терноп. області / Терноп. обл. від-ня укр. бібл. асоц., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; [упоряд., кер. проекту, наук. ред. В. Вітенко ; ред.: О. Раскіна, Г. Жовтко]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. - 80 с. - ISBN 978-966-07-2630-7

021

Б 59

         Бібліотечне спілкування як чинник якості обслуговування : метод. рек. / Упр. культури Черкас. облдержадмін., Обл. універсал. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка Черкас. облради ; [матеріал підготували Л. С. Шумко ; ред. Г. С. Круглякова ; відп. за вип. К. С. Бугаєнко]. - Черкаси : [б. в.], 2013. - 21 с.

028

В 27

         Великі українці: Іван Нечуй-Левицький - тонкий знавець народного життя : до 175-річчя від дня народження : метод. поради / [матеріал підготувала: Галета О. В. ; літ. ред.: Кійко Н. М. ; відп. за вип.: Гордієнко А. І.] ; Нац. б-ка України для дітей. - Київ : НБУ для дітей, 2013. - 27 с. - Бібліогр.: с. 26-27

028

В 48

         Він віддав серце дітям : метод. поради до 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського / М-во культури і туризму України, Державний заклад "Нац. б-ка України для дітей" ; [уклад. І. В. Слободянюк ; літ. ред. Н. М. Скоморовська ; відп. за вип. А. C. Кобзаренко]. - Київ : [б. в.], 2008. - 24 с.

027.625

Д 49

         Дитяча бібліотека в інформаційному суспільстві (у рамках Року освіти та інформаційного суспільства) : консультація / [уклад. І. В. Слободянюк ; ред. О. А. Решетняк ; відп. за вип. А. С. Кобзаренко]. - Київ : [б. в.], 2011. - 12 с. - Бібліогр.: с. 12

028

Д 49

         Дитяча україніка: популяризація творів письменників української діаспори : метод. поради / Нац. б-ка України для дітей, держ. закл. ; [авт.-уклад. Ю. В. Осадча ; ред. О. А. Решетняк ; відп. за вип. А. І. Гордієнко]. - Київ : НБУ для дітей, 2013. - 52 с. - Бібліогр.: с. 48-51

023

Д 49

         Дитячі бібліотекарі України. Сто кращих / М-во культури України ; [редкол.: А. С. Кобзаренко (відп. ред.), Турбаніст Т. М., Каліберда Л. П. [та ін.]]. - Київ : Кириченко М. О., 2012. - 208 с. : кольор. фотогр. - Бібліогр.: с. 12. - ISBN 978-966-2944-81-5

026(03)

Д 58

         Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі України у 2014 році / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Біла Л. О. ; наук. ред.: Рогова П. І. ; відп. за вип.: Хемчян І. І.]. - Київ : [б. в.], 2014. - 107 с.

002

З-11

         З книгою жити - з добром дружити : метод. поради до проведення Всеукр. тижня дитячого читання - 2014 року / [матеріал підготувала: Ю. В. Осадча ; літ. ред.: Кійко Н. М. ; відп. за вип.: А. І. Гордієнко] ; Нац. б-ка України для дітей. - Київ : НБУ для дітей, 2014. - 48 с. - Бібліогр.: с. 47-4

002

З-38

Захарова, І. В.

         Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 335 с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-617-673-175-7

027.8

И 74

         Информационно-коммуникационная работа школьной библиотеки : сб. метод. материалов для библиотекарей, учителей, педагогов-организаторов, классных руководителей, воспитателей : в 2 ч. Ч. 1 / Междунар.  дет. центр "Артек" ; [под общ. ред. Любови Анатольевны Ивановой ; авт.-сост. Лариса Павловна Федоренко]. - [Ялта] : МДЦ "Артек", 2011. - 70 с. - Библиогр.: с. 69-70

027.8

И 74

         Информационно-коммуникационная работа школьной библиотеки : сб. метод. материалов для библиотекарей, учителей, педагогов-организаторов, классных руководителей, воспитателей : в 2 ч. Ч. 2. Библиотечный информационный продукт для библиотекарей, классных руководителей, педагогов-организаторов, учителей и воспитателей. Для проведения бесед, устных журналов, классных часов / Междунар.  дет. центр "Артек" ; [под общ. ред. Любови Анатольевны Ивановой ; авт.-сост. Лариса Павловна Федоренко]. - [Ялта] : МДЦ "Артек", 2011. - 57 с. - Библиогр.: с. 55

002

І-74

         Інформаційна культура читача : програма для учнів 6-7 кл. / Упр. освіти і науки виконав. ком. Івано-Франків. міськ. ради ; [матеріал підготували Н. Стасюк ; відп. за вип. С. Чехольська]. - Івано-Франківськ : ІМЦ управління освіти і науки, 2011. - 157 с. : кольор. іл. - Бібліогр. у кінці розд.

027.8

І-74

         Інформаційно-нормативний збірник на допомогу методистам з бібліотечних фондів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОНмолодьспорт України. - Київ : ІІТЗО, 2013. - 64 с.

025.2

К 52

         Ключевые проблемы развития коллекций электронных ресурсов: руководство для библиотек / Шэрон Джонсон в соавторстве с Оле Гуннаром Эвенсеном, Джулией Гельфанд, Глендой Ламмерс, Лином Сайном, Надей Зильпер ; редактирование: Жером Фронти, Джозеф Хефнер, Джуди Мэнсфилд [и др.] ; пер. Наталия Литвинова ; International Federation of Library Associations and Institution (IFLA). - [Б. м.] : [б. и.], 2012. - 38 с. - Библиогр.: с. 38

027.8

К 63

         Комп'ютерна програма Sоната : Автоматизація обліку фондів : Електронний супровід роботи шкільного бібліотекаря : посіб. користувача. - Полтава : [б. в.], 2011. - 27 с.

687

К 71

         Косметика. Краса чи здоровя? : метод.-бібліогр. матеріали із серії "Абетка безпеки від бібліотеки" на допомогу бібліотекарям, вчителям, батькам у роботі з дітьми / Упр. культури і туризму Рівнен. облдержадмін., Рівнен. держ. обл. б-ка для дітей ; [матеріал підготувала Г. О. Полех ; відп. за вип. Л. М. Лісова]. - Рівне : [б. в.], 2012. - 20 с. - Бібліогр.: с. 19-20

(043.3)

М 27

Маркова, В. А.

         Книжкова комунікація: теорія, історія, перспективи розвитку : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / В. А. Маркова. - Харків : [б. в.], 2011. - 36 с.

023

Н 15

         Навчання для сучасних бібліотекарів. - [Сіетл] : Фундація Білла та Мелінди Гейтс, [2012]. - 56 с.

(043.3)

П 19

Пасмор, Ю. В.

         Бібліотечно-інфоромаційне забезпечення правової науки в Україні: напрями консолідації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Ю. В. Пасмор. - Харків : [б. в.], 2011. - 20 с.

028

П 25

         Пензлик художника творить казки : метод. поради з популяризації творчості художників-ілюстраторів дит. книги / М-во культури і туризму України, Нац. б-ка України для дітей, держ. закл. ; [матеріал підготували І. В. Слободянюк ; ред. Л. І. Стахурська ; відп. за вип. А. С. Кобзаренко]. - Київ : [б. в.], 2008. - 31, [1] с. - Бібліогр.: с. 29-32

02

Р 75

Роскина, Татьяна Ивановна.

         Судьбы мгновения... / Т. И. Роскина. - Николаев : Илион, 2006. - 43 с. : фотогр. - Книга містить автограф авт.

025.4

Р 82

         Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Розділ "З Енергетика. Радіоелектроніка". Підрозділ "З96 Автоматика і телемеханіка" / [авт. кол.: О. О. Сербін (кер.), С. В. Галицька (відп. за вип.) та ін. ; голов. ред. В. І. Попик ; консультант Л. В. Рябець] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2013. - 159, [1] с. - Бібліогр.: с. 159-160. - ISBN 966-02-4017-1 (загальний). - ISBN 978-966-02-7145-6

025.2

С 78

         Створення інформаційного ресурсу з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства й інформаційної діяльності в традиційній та електронній формах в освітянських бібліотеках : (метод. рек.) / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Рубан А. І. ; наук. ред., наук. консультант Рогова П. І. ; відп. за вип. Хемчян І. І. ; літ. ред. Ю. В. Петік]. - Київ : [б. в.], 2013. - 71 с. - Бібліогр.: с. 66-70

021

С 81

         Столетья вестник беспристрастный. Т. 5. Экономика библиотечного дела: от госбюджета к хозрасчёту / гл. ред. С. Самсонов ; ред.-сост. Владимир Клюев ; отв. за вып. Елена Тихонова. - Москва : Изд-во "Журнал "Библиотека", 2013. - 479 с. - Юбилейная книжная серия, посвящённая 100-летию журнала "Библиотека". - ISBN 978-5-906104-04-5

025.4

Т 12

         Таблиця мовних типових поділів / [авт. кол.: І. І.  Багрій (відповід за вип.), О. О. Сербін (кер. проекту) ; голов. ред. В. І. Попик ; консультант В. А. Широков] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2013. - 544 с. - (Рубрикатор Національної бібліотеки України  імені В. І. Вернадського). - Бібліогр.: с. 537-544. - ISBN 966-02-4017-1 (загальний). - ISBN 978-966-02-6870-8

002

Ф 79

         Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів (старша школа) : бібл.-бібліогр. порадник для керівників дит. читання (бібліотекарів, вчителів-філологів старш. шк.) / Комунальний заклад Вільнянська гімназія "Світоч" Вільнян.  райради Запоріз. обл.  ; [авт.-упоряд. О. М. Пєстрікова ; наук. консультант Л. В. Крижко]. - Вільнянськ : [б. в.], 2010. - 72 с. - Бібліогр.: с. 61-62.

028

Ч-69

         Читання в Україні : результати дослідж. читацьких звичок та ставлення до читання, проведеного у 2013-2014 рр. - [Б. м.] : [б. в.], [2014?]. - 32 с.

028

Я 11

         Я вибрала долю собі сама : метод. поради до 80-річчя від дня народження Ліни Костенко / М-во культури і туризму України, Нац. б-ка України для дітей, держ. закл. ; [уклад. І. В. Слободянюк ; ред. О. А. Решетняк ; відп. за вип. А. С. Кобзаренко]. - Київ : [б. в.], 2010. - 16 с. - Бібліогр.: с. 16.

028

Я 11

         Я візьму той рушник, розстелю, наче долю" : до 100-річчя від дня народження Андрія Малишка : метод. поради / М-во культури України, Нац. б-ка України для дітей, держ. закл. ; [уклад. І. В. Слободянюк ; ред. О. А. Решетняк ; відп. за вип. А. С. Кобзаренко]. - Київ : [б. в.], 2012. - 20 с.


 
І - ІІ квартал

027 А 28

         Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт. 2013 р.) / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів Міжнар. асоц. акад. наук ; [редкол. : В. І. Попик та ін. ; відп. за вип. О. М. Василенко ; ред.: З. А. Болкотун, Ю. В. Амонс]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. - 415 с. - ISBN 978-966-02-6956-9

027 Б 59

         Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практ. и теорет. сб. Вып. 11 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б-к и информац. центров ; [Междунар. редкол.: А. С. Онищенко и др. ; ред. вып. А. А. Свобода, Н. Б. Захарова ; библиографическая редакция И. П. Антоненко]. - Киев : Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, 2013. - 319, [1] с. - К 150-летию со дня рождения В. И. Вернадского

02 Б 59

         Библиотечное дело - XXI век : научно-практ. сб. Вып. 1 (24) / [вып. подготовили: Е. В. Никонорова (руководитель проекта), А. А. Гаджиева (зам. гл. ред.), О. П. Солдаткина ; редкол.: Л. Н. Тихонова и др.] ; Федерал. гос. бюджет. учреждение "Рос. гос. б-ка". - Москва : [б. и.], 2013. - 271 с. - Библиогр. в конце ст. - Приложение к журн. "Библиотековедение"

(043.3) В 35

Вертій, Жанна Сергіївна.

         Обслуговування читачів в бібліотеках для дітей: розвиток інноваційних форм : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Вертій Жанна Сергіївна ; наук. кер. Т. В. Новальська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : [Б. в.], 2013. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17

(043.3) Г 20

Гарбар, Лариса Володимирівна.

         Українські діячі та їх внесок у розвиток бібліотечної справи (1918-1941) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Гарбар Лариса Володимирівна ; [наук. кер. Дубровіна Любов Андріївна] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2013. - 16 с. - Бібліогр.: с. 12-13

021 Г 70

Горова, Світлана Валеріївна.

         Інтернет-ЗМІ як обєкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / С. В. Горова ; [ред.: Т. Дубас, О. Федоренко, Ю. Шлапак] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. - 205, [1] с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-966-02-6983-5

021 Г 77

Гранчак, Тетяна.

         Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект : [монографія] / Тетяна Гранчак ; [ред.: Т. Дубас, О. Федоренко, Ю. Шлапак ; наук. ред. В. М. Горовий] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2014. - 182 с. - ISBN 978-966-02-7136-4

002 Г 87

Громов, Є. В.

         Комп'ютерне документознавство : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. : [для спец.] "Професійне навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні" / Є. В. Громов ; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : Точка, 2010. - 169 с. - Бібліогр. у кінці ст. - ISBN 966-866-944-6

Экслибрис:  (Штамп синього кольору Дарунок від Української інженерно-педагогічної академії).

027 Д 50

         Діяльність бібліотек обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти у 2010-2012 роках : інформаційно-аналітичний огляд / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. А. В. Копилова ; наук. ред.: П. І. Рогова, І. І. Хемчян ; літ. ред. Ю. В. Петік. - Київ : [Б. в.], 2013. - 56 с.

002 Е 50

         Електронні книжки та електронні читанки (рідери) в бібліотеці: з чого почати? / Укр. бібл. асоц., Нац. парлам. б-ка України, Наук. б-ка Нац. ун-ту "Києво-Могилян. акад." ; [уклад.: В. С.  Пашкова, Т. О. Ярошенко ; відп. за вип. Я. Є. Сошинська]. - Київ : Самміт-Книга, 2013. - 63, [1] с. - Бібліогр.: с. 44-46. - ISBN 978-617-661-036-6

 

021 І-74

         Інформаційно-бібліотечне забезпечення формування професійної компетентності майбутніх обліковців з реєстрації бухгалтерських даних : Перша Всеукр. учнів. наук.-практ. конф. : зб. матеріалів, 31 жовт. 2012, м. Київ. Ч. 1 / Ін-т проф.-техн. освіти Нац. акад. пед. наук України, Навч.-метод. каб. ПТО у м. Києві, Навч.-наук. центр ПТО НАПН України ; [упоряд. М. Л. Ростока ; літ. ред.: Лідія Гуменна ; техн. ред. Анастасія Бабенчук ; дизайн обкл., верстка Марина Ростока ; відп. за вип. Зінаїда Христич]. - [Київ] : Гринвич Групп, [2013]. - 102, [1] с.

02 І-90

         Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретросп. бібліогр. покажч. публікацій середини XVIII-початку XXI ст. : у 2 т. Т. 1 (1-4160) / [С. Л. Зворський (авт-уклад.), Л. М. Любаренко та ін.] ; наук. ред. Л. М. Любаренко ; Нац. парлам. б-ка України. - Київ : НПБ України, 2013. - 255 с. - ISBN 978-966-7547-61-5

02 І-90

         Історія бібліотечної справи та бібліографії в Україні : ретросп. бібліогр. покажч. публікацій середини XVIII-початку XXI ст. : у 2 т. Т. 2 (4161-7286) / [С. Л. Зворський (авт-уклад.), Л. М. Любаренко та ін.] ; наук. ред. Л. М. Любаренко ; Нац. парлам. б-ка України. - Київ : НПБ України, 2013. - 239 с. - ISBN 978-966-611-924-0

37 К 17

         Календар знаменних і пам'ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2014 рік / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Ніколюк Л. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; відп. за вип. Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Петік Ю. В.]. - Київ : Нілан-ЛТД, 2013. - 207 с. - Бібліогр.: с. 203-207. - До 15-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

(043.3) К 60

Колесникова, Тетяна Олександрівна.

         Комунікаційні моделі діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Колесникова Тетяна Олександрівна ; Харк. держ. акад. культури. - Харків : [Б. в.], 2012. - 22 с. - Бібліогр.: с. 15-19

(043.3) К 64

Кононученко, Людмила Іванівна.

         Діяльність обласних універсальних наукових бібліотек України по забезпеченню інформаційних потреб користувачів (кінець XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кононученко ЛЛюдмила Іванівна ; [наук. кер. Новальська Тетяна Василівна] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : [б. в.], 2011. - 19 с. - Бібліогр.: с. 16-17

(043.3) К 65

Копанєва, Єлизавета Олександрівна.

         Наукометричні технології в електронній бібліотеці : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Копанєва Єлизавета Олександрівна ; наук. кер. Онищенко О. С. ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [Б. в.] , 2013. - 15 с. - Бібліогр.: с. 12-13

002 Л 63

Лісіна, Світлана Омелянівна.

         Документні ресурси : навч. посіб. / С. О. Лісіна ; [ред. Г. Клим ; худож.-дизайнер Маріанна Рубель-Кадирова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львівської полілехніки, 2013. - 239 с. - (Серія "Інформація. Комунікація. Документація" : засновано 2013 р. ; вип. 1). - Бібліогр.: с. 222-229. - ISBN 978-617-607-495-3 (серія). - ISBN 978-617-607-492-2

(043.3) Л 87

Лучка, Людмила Миколаївна.

         Бібліотеки у культурно-освітньому просторі Катеринославщини другої половини ХІХ - початку ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лучка Людмила Миколаївна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : [Б. в.], 2010. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18

002 Л 89

Львівський національний університет ім. Івана Франка.

         Вісник Львівського університету = Visnyk of the Lviv University : зб. наук. пр. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Вип. 6 / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [голов. ред. В. Голубко ; редкол.: В. Кметь (заст. голов. ред.) та ін.]. - [Львів] : Львів. нац.  ун-т ім. Івана Франка, 2011. - 331, [4] с. - Видається з 2006 р.

002 Л 89

Львівський національний університет ім. Івана Франка.

         Вісник Львівського університету : зб. наук. пр. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. Вип. 7 / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [голов. ред. В. Голубко ; редкол.: В. Кметь (заст. голов. ред.) та ін.]. - [Львів] : Львів. нац.  ун-т ім. Івана Франка, 2012. - 361, [4] с. - Видається з 2006 р.

021 М 42

Медведєва, Валентина.

         Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / Валентина Медведєва ; [ред.: Т. Дубас, О. Федоренко, Ю. Шлапак] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. - 176 с. - Бібліогр.: с. 151-176. - ISBN 978-966-02-7008-4

02  Н 35

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ).

         Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 36 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; [редкол. : О. С. Онищенко (голова) та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. - 559 с. - Бібліогр. у кінці ст.

02 Н 35

Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Київ).

         Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 37 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол. О. С. Онищенко [и др.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. - 702, [1] с. - Бібліогр. у кінці ст.

Остапчук, Ю. А.

         Інформаційно-бібліографічна система університетської бібліотеки: зміст, організація, використання : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Ю. А. Остапчук. - Київ : [б. в.], 2011. - 16 с.

01 П 61

         Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991-2005) : наук.-допом. бібліогр. покажч. Ч. 1 / Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України"  ; [уклад.: Т. М. Заморіна, Н. І. Тертичка ; наук. ред. В. О. Кононенко ; наук. консультант Г. М. Швецова-Водка]. - Київ : [б. в.], 2011. - 179 с.

01 П 61

         Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991-2005) : наук.-допом. бібліогр. покажч. Ч. 2 / Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України"  ; [уклад.: Т. М. Заморіна, Н. І. Тертичка ; наук. ред. В. О. Кононенко ; наук. консультант Г. М. Швецова-Водка]. - Київ : [б. в.], 2011. - 183 с.

021 П 78

         Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики : збірник аналітич. і статистич. даних за 2012 рік / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Л. О. Біла, А. В. Копилова ; наук. ред.: П. І. Рогова, І. І. Хемчян ; літ. ред. Ю. В. Петік ; відп. за вип. І. І. Хемчян]. - Київ : [Б. в.], 2013. - 102 с. 

026 Р 58

         Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2012 році : інформ.-аналіт. огляд. Вип. 18 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. розд. : Г. І. Солоіденко, А. А. Свобода [та ін.] ; відп. ред.: А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. - 286 с. - ISBN 978-966-02-7053-4

026 Р 83

Руденко, Людмила Григорівна.

         Нотна бібліотека хору Київської духовної академії : [монографія] / Людмила Руденко ; [наук. ред. Л. В. Івченко ; літ. ред. О. Л. Рудь] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. - 416 с. - (З історії музичної спадщини України). - Бібліогр.: с. 396-413. - ISBN 978-966-02-4921-7. - ISBN 978-966-02-5159-5 (серія)

025 Р 85

         Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унікальних архів. та бібл. фондів. Вип. 17 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) та ін.]. - Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2013. - 621 с. - ISBN 966-02-2780-9 (серія). - ISBN 978-966-02-7107-4 (вип. 17)

(043.3) С 37

Симоненко, Тетяна Василівна.

         Мережеве інформаційно-бібліотечне забезпечення наукових досліджень : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Симоненко Тетяна Василівна ; наук. кер. Л. Й.  Костенко ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.] , 2011. - 18 с. - Бібліогр.: с. 15-16

043.3 С 44

Скоморовська, Ірина Анатоліївна.

         Педагогічні засади роботи бібліотек з учнівською молоддю в Західній Україні (1919-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Скоморовська Ірина Анатоліївна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : [Б. в.], 2009. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17

021 С 81

         Столетья вестник беспристрастный. Т. 2. Библиотечные фонды в границах века / [сб. подготовлен к печати под общ. ред. гл. ред. журн. "Библиотека"  Станислава Самсонова ; ред.-сост. Юрий Столяров ; отв. за вып. кн. Елена Тихонова]. - Москва : Изд-во "Журнал "Библиотека", 2013. - 478, [1] с. - (Столетья вестник беспристрастный : юбилей. книж. сер., посвящ. 100-летию журн. "Библиотека"). - ISBN 978-5-906104-01-4

021 С 81

         Столетья вестник беспристрастный. Т. 4. Автоматизированная библиотека: достижения, новации, перспективы / [сост., авт. вступ. ст., предисл. к разд. и коммент. к текстам Татьяна Викторовна Майстрович; сб. подготовлен к печати под общ. ред. гл. ред. журн. "Библиотека" Станислава Самсонова ; отв. за вып. кн. Елена Тихонова]. - Москва : Изд-во "Журнал "Библиотека", 2013. - 479 с. - (Столетья вестник беспристрастный : юбилей. книж. сер., посвящ. 100-летию журн. "Библиотека"). - ISBN 978-5-906104-03-8

021 С 81

         Столетья вестник беспристрастный. Т. 6. Наука управлять: стратегия библиотекаря / [сб. подготовлен к печати под общ. ред. гл. ред. журн. "Библиотека"  Станислава Самсонова ; ред.-сост. Алексей Пашин ; отв. за вып. кн. Елена Тихонова]. - Москва : Изд-во "Журнал "Библиотека", 2013. - 479 с. - (Столетья вестник беспристрастный : юбилей. книж. сер., посвящ. 100-летию журн. "Библиотека"). - ISBN 978-5-906104-05-2

021 С 81

         Столетья вестник беспристрастный. Т. 7. Фронтовые будни библиотек. 70-летию Великой Победы посвящается / [сб. подготовлен к печати под общ. ред. гл. ред. журн. "Библиотека"  Станислава Самсонова ; ред.-сост. Людмила Коваль ; отв. за вып. кн. Елена Тихонова]. - Москва : Изд-во "Журнал "Библиотека", 2013. - 479 с. - (Столетья вестник беспристрастный : юбилей. книж. сер., посвящ. 100-летию журн. "Библиотека"). - ISBN 978-5-906104-06-9

002(03) Т 35

         Терміни і визначення досліджень інноваційної діяльності : словник / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; [уклад.: В. Д. Пархоменко, А. П. Гончаренко, О. В. Пархоменко ; обкл. Борщинський П. П.]. - [Хмельницький] : ХмЦНІІ, 2012. - 113 с. - Бібліогр.: с. 109-113. - ISBN 978-617-683-012-2

025.4 У 58

         Універсальна десяткова класифікація (УДК) : Зміни та доповнення (2010) / Держ. наук. установа "Книжкова Палата України імені Івана Федорова" ; [наук. ред. М. І. Сенченко ; пер. Б. С. Волох ; підготов. вид. : М. Й. Ахвердова, Т. Е. Калініна, Ю. О. Набхан]. - Київ : Кн. палата України, 2013. - 167 с. - ISBN 978-966-647-186-7

021 Ш 96

Шуминова, Ирина Олеговна.

         Роль библиотеки в многонациональном пространстве : программы, проекты, сценарии. № 149 / И. О. Шуминова. - Москва : Либерия-Бибинформ, 2013. - 159 с. - (Серия "Библиотекарь и время. ХХІ век" / [отв. ред. сер. О. Р. Бородин]). - ISBN 978-5-8167-0056-6

02 Я 77

Ярошенко, Тетяна Олександрівна.

         Технології ВЕБ 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища : посіб. для бібліотекарів за прогр. підвищення кваліфікації / Т. О. Ярошенко, Т. О. Якушко ; Укр. бібл. асоц., Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. - Київ : Самміт-Книга, 2013. - 104, [1] с. + 1 ел. опт. диск (CD-ROM). - Бібліогр.: с. 105. - ISBN 978-617-661-057-1


 

Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com