Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України
Головна Про Бібліотеку Інформаційно-виставкова д... Анотований рекомендаційни...
логін: пароль: Реєстрація
АНОТОВАНИЙ РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ДНЯ НАУКИ
пошук:

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ

 ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

 ТЕОРЕТИЧНІ, НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ УЧНІВ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 Анотований рекомендаційний бібліографічний список літератури

 

                                                                                                                                                                             

Упорядники:
науковий співробітник відділу
наукової інфомаційно-бібліографічної
діяльності Литовченко О. В.,

 

молодший науковий співробітник
відділу
наукового формування фонду документів
іноземними мовами Бондаренко В. В.

 


Бібліографічний редактор
зав. відділу наукової
інфомаційно-бібліографічної діяльності Самчук Л. І.


І. Навчально-виховний процес в початковій школі

          1. Бібік Надія Михайлівна : список друк. пр. / [директор проекту Алла Лук’янець ; бібліогр.: Л. І. Ніколюк, Л. О. Понамаренко]. – К. : Почат. шк., 2004. – 19 с.

2. Бутрім, В. Л. Казка вчить : зб. нестандарт. дидакт. матеріалів з основних дисциплін / В. Л. Бутрім. – Х. : Основа, 2006. – 128 с. – (Б-ка журн. Початкове навчання та виховання).

Збірка містить майже 100 цікавих авторських казок, легенд, байок повчального та навчального змісту для учнів 1–4 класів.

3. Вашуленко Микола Самійлович : до 60-річчя від дня народж. : каталог вист. / АПН України, ДНПБ України ; уклад. Л. І. Ніколюк ; відп. за вип. П. І. Рогова. – К., 2001. – 18 с. – (Ювіляри АПН України ; вип. 3).

4. Воспитание младших школьников в школе гуманитарного труда : (из опыта работы) / АПН Украины, Лаборатория гуманизации обучения и воспитания АПН Украины, Херсон. сред. с углубл. изучением англ. и нем. яз. школа гуманитар. труда ; [программу сост. Шавалда Людмила Ивановна]. – Херсон, 2007. – 84 с.

Автор розкриває в своїх статтях проблеми виховання моральних і культурно-етичних цінностей у молодших школярів на прикладах проведення виховних годин.

5. Досяк, І. М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій : 1–4 класи / І. М. Досяк. – Х. : Основа, 2007. – 160 с. – (Б-ка журн. „Початкове навчання та виховання”).

Збірка містить оригінальні авторські розробки уроків в 1–4 класах із використанням інноваційних технологій навчання. Поданий також докладний методичний коментар щодо методів і прийомів навчання за новітніми технологіями.

6. Ефимов, В. Ф. Использование информационно-коммуникативных технологий в начальном образовании школьников / В. Ф. Ефимов // Нач. шк. – 2009. – № 2. – С. 38–43.

Про використання інформаційно-навчальних програм на уроках в початковій школі.

7. Зуева, Т. П. Использование групповых технологий в методической деятельности / Т. П. Зуева // Нач. шк. – 2009. – № 11. – С. 96–98. – Библиогр.: 5 назв.

Про організацію групової діяльності в методичній службі загальноосвітнього навчального закладу.

8. Кроки до освіти майбутнього : досвід інноваційної діяльності навчальних закладів системи загальної середньої освіти Луганської області / Голов. упр. освіти і науки Луган. облдержадмін., Луган. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [уклад: Б. А. Дьяченко, Т. М. Сорочан, О. М. Рудіна та ін.]. – Луганськ : Знання, 2005. – 306 с.

У збірнику представлено досвід інноваційної діяльності, яка впроваджується в навчальних закладах системи загальної середньої освіти Луганської області.

9. Малихіна, О. В. Навчальна мотивація. Експериментальні дослідження : наук.-метод. посіб. / О. В. Малихіна, Л. В. Москалюк ; Одес. облас. ін-т удоскон. вчителів. – О. : ОРІДУ НАДУ, 2007. – 116 с.

Автор пропонує докладні експериментальні дослідження щодо складної проблеми, пов’язаної з навчальною мотивацією. Вони виконані на матеріалі досліджень, присвячених вивченню молодшими школярами російської та англійської мов.

10. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2009–2010 навчальному році / Голов. упр. освіти і науки Київ. облдержадмін., Київ. облас. ін-т післядиплом. освіти пед. кадрів ; [за заг. ред. Н. І. Клокар]. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009.

Ч. 1. – 264 с.

Ч. 2. – 340 с.

Запропоновано сучасні підходи до організації та змісту навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку, у школі І ступеня. Представлено специфіку організації навчання дітей із особливими освітніми потребами в умовах закладів освіти інтернатного типу та загальноосвітніх навчальних закладів.

11. Навчання і виховання учнів 1 класу : метод. посіб. для вчителів / упоряд. Олександра Яківна Савченко. – К. : Почат. шк., 2002. – 464 с.

Вміщено матеріали про організацію навчально-виховного процесу в 1 класі, рекомендації з методики навчання першокласників з усіх навчальних предметів нової чотирирічної початкової школи.

12. Навчання і виховання учнів 2 класу : метод. посіб. для вчителів / упоряд. Олександра Яківна Савченко. – К. : Почат. шк., 2002. – 608 с.

У посібнику вміщено матеріали про організацію навчально-виховного процесу в 2 класі, рекомендації з методики навчання дітей з усіх навчальних предметів нової чотирирічної початкової школи.

13. Навчання і виховання учнів 3 класу : метод. посіб. для вчителів / упоряд. Олександра Яківна Савченко. – К. : Почат. шк., 2002. – 512 с.

Запропоновано матеріали про організацію навчально-виховного процесу в 3 класі, рекомендації з методики навчання дітей з усіх навчальних предметів нової чотирирічної початкової школи.

14. Навчання і виховання учнів 4 класу : метод. посіб. для вчителів / упоряд. Олександра Яківна Савченко. – К. : Почат. шк., 2002. – 640 с.

Подано матеріали про організацію навчально-виховного процесу в 4 класі, рекомендації з методики навчання дітей з усіх навчальних предметів нової чотирирічної початкової школи.

15. Наукова школа академіка Олександри Савченко / АПН України, Ін - т педагогіки АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Я. П. Кодлюк, Т. Я. Довга, Л. М. Заліток, Л. М. Ворон, О. А. Печенежська ; рецензенти: М. С. Вашуленко, О. В. Сухомлинська, Н. В. Кічук]. – К. : Пед. преса, 2008. – 188с.

16. Наукові основи організації педагогічного процесу в навчально-виховному закладі „Школа дитячий садок” : монографія / МОН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [голов. ред. Кузь Володимир Григорович]. – К. : Наук. світ, 2001. – 79 с.

У монографії досліджуються ефективні шляхи та засоби оптимізації педагогічного процесу в навчально-виховному комплексі „Школа–дитячий садок”. Аналізуються: педагогічний ефект різновікового спілкування вихованців комплексу; економічні, соціальні функції цього закладу освіти. Подано практичні рекомендації функціонування комплексу „школа–дитячий садок” як педагогічної системи.

17. Онопрієнко, О. В. Мотиваційний потенціал проектувальної діяльності молодших школярів / О. В. Онопрієнко // Наука і освіта. – 2007. – № 3. – С. 101–104. – Бібліогр.: 11 назв.

Про проектну діяльність учнів в початковій школі.

18. Основні орієнтири виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України : програма / МОН України, АПН України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Т. : Навч. кн.–Богдан, 2008. – 80 с.

19. Патріотичне виховання в початковій школі : розробки уроків та позакласних заходів / МОН України, Луган. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Луганськ : Знання, 2007.

Т. 1. – 280 с.

Т. 2. – 146 с.

Т. 3. – 144 с.

У посібнику узагальнено досвід вчителів початкових класів шкіл Луганської області з патріотичного виховання, подано розробки уроків та позакласних заходів на патріотичну тематику.

20. Про підсумки розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти у 2008/2009 навчальному році та завдання на 2009/2010 навчальний рік : інформ.-аналіт. матеріали до підсумкової колегії М-ва освіти і науки України 26 серп. 2009 року / [за заг. ред. І. О. Вакарчука]. – К., 2009. – 160 с.

21. Проекти в початковій школі : тематика та розробки занять / [упоряд.: О. Онопрієнко, О. Кондратюк]. – К. : Шкіл. світ, 2007. – 128 с. – (Б-ка Шкільного світу).

Посібник містить рекомендації у формі відповідей на актуальні запитання, складені на основі досвіду впровадження проектної технології. Подані у посібнику розробки проектів різної тематики згруповано за їх тривалістю: короткотривалі (уроки-проекти), середньотривалі (проектні тижні) та довготривалі.

22. Проектна діяльність учителя й учня початкової школи : прогр. спецкурсу для вчителів почат. шк. / АПН України, Ін-т педагогіки, Лабораторія пед. інновацій ; [уклад.: Цимбалару А. Д., Онопрієнко О. В.]. – К. : СПД Богданова А. М., 2008. – 28 с.

23. Савченко, О. Я. Виховний потенціал початкової освіти : [посіб. для вчителів і методистів почат. навчання] / О. Я. Савченко. – 2-ге вид., доповн., переробл. – К. : Богданова А. М., 2009. – 226 с. – До 90-річчя від народж. Василя Олександровича Сухомлинського – духовного наставника українських учителів.

У посібнику на гуманістичних засадах викладено цілі і цінності шкільної освіти; проаналізовано виховні концепції, створені упродовж останніх років, визначено сутність і умови ефективності виховного процесу у початкових класах; розкрито зміст і методику виховання (духовного, морально-етичного, громадянського, трудового, екологічного та ін.) молодших школярів; значну увагу приділено здоров’язбережувальній функції освіти, розвитку самостійності дитини. У книзі реалізовано ідею цілісного педагогічного впливу на дитячу особистість через взаємодію вчителя і батьків.

24. Савченко, О. Я. Дидактика початкової школи : [підруч. для студ. пед. ф-тів] / О. Я. Савченко. – К. : Генеза, 2002. – 368 с.

Автор підручника розкриває основні категорії навчання: зміст, принципи, методи, форми і дидактичні засоби. Матеріали викладено на засадах сучасної гуманістичної педагогіки і теорії розвивального навчання, з опорою на знання психології, теорії педагогіки. Проаналізовано досвід зарубіжної початкової школи.

25. Савченко, О. Я. Концепція розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти / Олександра Савченко // Почат. шк. – 2010. – № 4. – С. 1–5.

26. Савченко, О. Я. Сучасний урок у початкових класах : посіб. для вчителя / О. Я. Савченко. – 2-ге вид., доповн. – К. : Магістр-S, 1997. – 256 с.

Про особливості сучасного уроку в початкових класах: визначення мети, відбір змісту і методичного забезпечення, диференціація навчання, багатоваріантність структури уроку залежно від мети і змісту навчального матеріалу, віку учнів; побудова інтегрованих і відкритих уроків. Особливу увагу приділено мотиваційному і розвивальному компонентам уроків; висвітлено способи організації співпраці учнів і вчителів, стимулювання позитивних емоцій, почуттів і інтересів учнів, формування умінь учитися, подано систему вправ для розвитку уяви і творчих здібностей.

27. Сільська початкова школа у контексті реформування системи освіти в Україні : монографія / за заг. ред. В. Г. Кузя. – К. : Наук. світ, 2002. – 220 с.

У колективній монографії розглядається історія становлення і розвитку сільської школи в Україні, соціально-педагогічні умови її функціонування; висвітлюються результати діагностики фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку вихованців сільської загальноосвітньої школи; розкриваються інноваційні технології організації навчально-виховного процесу у ній.

28. Сурова, Т. І. Основи розвивального навчання на уроках мови у початкових класах / Т. І. Сурова. – 2-ге вид., переробл. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2006. – 116 с.

У праці розглянуто особливості та умови організації цілеспрямованої навчальної діяльності, узагальнені прийоми навчальної роботи, найважливіші засоби розвитку теоретичного мислення дітей, що користуються у процесі розвивального навчання молодших школярів. Висвітлюється процес систематизації знань мови, що є засобом і результатом розвитку теоретичного мислення.

29. Театральна педагогіка в початковій школі / [упоряд. І. Васильченко]. – К. : Шкіл. світ, 2008. – 120 с. – (Б-ка Шкільного світу).

Перший розділ книжки присвячено досвіду з формування мовленнєвих умінь молодших школярів засобами театралізації. У ньому подано зміст та етапи реалізації проекту Гурток плекання рідної мови, конспекти уроків, на яких проводилася підготовча робота перед виставою, та п’єси для шкільного лялькового театру.

30. 33 уроки-гри „Поле чудес” : 1–4 класи / [упоряд. О. Б. Полєвікова]. – Х. : Основа, 2007. – 224 с. – (Б-ка журн.Початкове навчання та виховання).

Посібник містить докладні розробки уроків з основних дисциплін у 14 класах, формою для проведення яких обрана інтелектуальна гра „Поле чудес”. Матеріал збірки сприятиме розвитку в учнів розумових і творчих здібностей, підвищенню пізнавальної активності завдяки мотивації у навчанні, розкриттю потенціалу та кращих особистих якостей дітей.

31. Чорна, О. О. Виховання у молодших школярів шанобливого ставлення до людей : метод. рекомендації / Ольга Чорна ; МОН України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Умань : РВЦ Софія, 2009. – 40 с.

У методичних рекомендаціях розглядаються шляхи вирішення проблеми нешанобливого ставлення молодших школярів до людей, а саме: тісний взаємозв’язок виховних середовищ, взаємодія дітей з різними людьми. Запропоновані види роботи спрямовані на розкриття особистісних чеснот вихователів, вихованців та оточуючих людей.

32. Школа першого ступеня: теорія і практика : зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницького держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. – Т. : Астон, 2005–    .

Вип. 15/16. – 2005. – 192 с.

Вип. 17/18. – 2006. – 336 с.

Вип. 21. – 2007. – 304 с.

Збірник наукових праць містить дослідження провідних учених, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, присвячені теорії, методиці і практиці навчання та виховання молодших школярів і підготовці майбутніх фахівців до здійснення професійно-педагогічної діяльності.

 

ІІ. Компетентнісний підхід в початковій школі

33. Вашуленко, М. Компетентнісний підхід до перевірки мовних і мовленнєвих знань молодших школярів / Микола Вашуленко // Почат. шк. – 2009. – № 2. – С. 8–11.

Про перевірку знань учнів з української мови за допомогою тестів в 2 класі.

34. Геруля, Г. Літературознавча компетенція основа літературного розвитку школярів / Галина Геруля // Почат. шк. – 2010. – 3. – С. 7–10. – Бібліогр.: 7 назв.

У статті наводяться приклади літературних ігор для формування різноманітних літературознавчих понять, а також орієнтовні завдання для формування літературознавчої компетенції учнів початкової школи.

35. Григорчук, А. Інтегровані уроки мови як засіб формування мовленнєвої компетенції учнів / Алла Григорчук, Юлія Лущай // Почат. шк. – 2009. – № 3. – С. 18–21. – Бібліогр.: 6 назв.

У статті представлені приклади використання елементів інтегрованого підходу на уроках української мови та читання в початковій школі.

36. Дубова, М. В. Организация проектной деятельности младших школьников с позиций компетентностного подхода / М. В. Дубова // Нач. шк. плюс До и После. – 2010. – № 3. – С. 78–84. – Библиогр. : 3 назв.

Про реалізацію методу проектів в практиці навчання молодших школярів. У статті наводиться авторська інтерпретація досвіду з організації роботи над інтегрованими проектами з учнями початкових класів.

37. Можаєва, О. М. Формування і розвиток основних компетентностей особистості в початковій школі : [розробка уроку математики, 3 кл.] / О. М. Можаєва // Почат. навчання та виховання. 2009. № 32. С. 48.

Про формування і розвиток навчальних компетентностей на уроках в початковій школі.

 

ІІІ. Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів

38. Ануфрієва, О. Л. Оцінювання роботи загальноосвітнього навчального закладу І-го ступеня за кінцевими результатами : конспект лекцій / О. Л. Ануфрієва. – К. : Міленіум, 2003. – 32 с.

Курс лекцій розкриває завдання початкової школи щодо загальної середньої освіти підростаючого покоління, філософські основи управлінської діяльності керівника початкової ланки загальноосвітнього навчального закладу, розглядає сутність, зміст, технологію оцінювання роботи школи І ступеня за кінцевими результатами. Особлива увага приділяється кваліметричному підходу щодо процесу оцінювання результатів навчання, творчого, морального і фізичного розвитку учнів початкової школи. Розкриваються теоретичні основи розробки і застосування факторно-критеріальних кваліметричних моделей оцінювання результатів навчання і виховання школярів.

39. Вашуленко, М. С. Державна підсумкова атестація : підсумкові контрольні роботи з української мови : 4 кл. / М. С. Вашуленко, К. І. Пономарьова. – К. : Генеза, 2009. – 48 с.

У посібнику вміщено орієнтовні зразки підсумкових контрольних робіт з української мови для державної підсумкової атестації, 4 клас. Контрольні роботи складаються із завдань за допомогою яких перевіряється рівень сформованості в учнів мовленнєвих умінь, а також практичного застосування теоретичних знань з української мови, передбачених програмовими вимогами.

40. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи : метод. рекомендації / [за заг. ред. О. Я. Савченко]. – К. : Почат. шк., 2002. – 128 с.

У праці розглянуто критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з окремих предметів: українська мова, читання, математика, фізична культура.

41. Николау, Л. Л. Тестирование как форма контроля знаний учащихся начальных классов / Л. Л. Николау, В. В. Улитко // Нач. шк. – 2008. – № 10. – С. 46–49.

Про контроль і перевірку знань учнів на уроках в початковій школі за допомогою тестів.

42. Онопрієнко, О. Тестові завдання як засіб контролю результатів навчання математики / Оксана Онопрієнко // Почат. шк. – 2010. – № 1. – С. 8–10. – Бібліогр.: 5 назв.

Про контроль результатів навчальної діяльності учнів за допомогою тестів.

43. Таранец, А. Н. Безотметочное обучение в начальной школе / А. Н. Таранец // Нач. шк. 2009. № 6. С. 4349. Библиогр.: 6 назв.

Про оцінювання навчальних досягнень молодших школярів за допомогою безбального навчання.

 

IV. Якість освіти

44. Программа повышения качества образовательного процесса в начальной школе на 2005–2010 гг. / Кулябина Т. А., Ахтырец Ж. А., Петрухно Г. Н. [и др.] // Завуч нач. шк. – 2009. – № 3. – С. 3–15.

Підвищення якості освітнього процесу в початковій школі в умовах закритої адміністративно-територіальної освіти.

45. Савченко, О. Якість початкової освіти: сутність і чинники впливу / Олександра Савченко // Почат. шк. – 2009. – № 8. – С. 1–6. – Бібліогр.: 15 назв.

Про якість початкової освіти–її відповідність певним еталонам вимог, що визначені стандартами та нормативами.

46. Сєдова, Н. М. Про результати моніторингових досліджень щодо якості мовної і математичної освіти учнів початкових класів у 2005–2006 навчальному році / Н. М. Сєдова, Г. С. Грабова // Пед. скарбниця Донеччини. – 2006. – № 1. – С. 78–90.

 

V. Підготовка вчителя початкових класів

47. Біда, О. А. Підготовка майбутніх учителів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі : теоретико-методичні засади : монографія / О. А. Біда. – К. : Наук. світ, 2002. – 322 с. – Бібліогр.: с. 297–322.

У монографії викладено авторську концепцію підготовки майбутніх вчителів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі.

48. Джаубаева, З. К. Повышение уровня знаний учителя начальных классов в области компьютерных технологий / З. К. Джаубаева // Нач. образование. 2009. № 1. С. 2629. Библиогр.: 11 назв.

Стаття містить опис навчальної програми курсу ”Комп’ютерні технології в освіті”, яка спрямована на підвищення комп’ютерної грамотності вчителів початкової школи.

49. Книга вчителя початкової школи : довідкові матеріали для організації роботи вчителя / упоряд.: Г. Ф. Древаль, А. М. Заїка. – 2-ге вид., доповн. – Х. : Торсінг плюс, 2006. – 464 с. – (Бібліотека вчителя. Нормативні документи МОН України).

Дане видання містить чинні нормативно-правові акти вищих органів влади України, Міністерства освіти і науки України у сфері початкової освіти, що регулюють впровадження державних стандартів освіти; оформлення документів про освіту; методичне забезпечення; організацію навчально-виховного процесу; атестацію педагогічних працівників тощо.

50. Ковальчук, В. Інтенсифікація світоглядно-методологічної та професійної підготовки вчителів початкових класів: модернізаційний ракурс / Володимир Ковальчук // Почат. шк. – 2009. – № 10. – С. 15–16.

Про сучасний стан формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до педагогічної діяльності.

51. Колесник, Н. Є. Система підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів : монографія / Колесник Н. Є. ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2008. – 291 с. – Бібліогр.: с. 219–244.

Монографія є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми системи підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. У монографії проаналізовано сутність та взаємозв’язок базових понять дослідження; розкрито історико-педагогічний аспект становлення художньо-технічної творчості учнів в Україні та за кордоном; визначено художньо-технічний компонент у змісті професійної освіти вчителя. Розглянуто зміст та структуру у напрямку досліджуваної проблеми; розроблено відповідну модель та технологію, визначено критеріальні характеристики готовності майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів.

52. Комар, О. А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій : теоретико-методичні аспекти : монографія / Комар Ольга Анатоліївна. – Умань : РВЦ Софія, 2008. – 332 с. – Бібліогр.: с. 323–325.

Автор пропонує своє бачення проблеми, звертається до історичних питань, досліджує вітчизняний і зарубіжний досвід, фактори і умови формування у студентів умінь щодо застосування інтерактивних технологій навчання у початковій школі. Книга містить теоретичні положення, методичні матеріали і практичні поради.

53. Митник, О. Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя: реалії і перспектива / Олександр Митник // Почат. шк. 2009.  11. С. 3537. – Бібліогр.: 6 назв.

Про формування професійної компетентності вчителя початкових класів.

54. Підготовка вчителя до впровадження нових технологій навчання в сільській школі : монографія / за заг. ред. Н. С. Побірченко. – К. : Наук. світ, 2002. – 229 с. – Бібліогр.: с. 221–229.

Розглядаються питання підвищення професійного рівня майбутніх учителів, оволодіння новими технологіями навчання, спрямованими на особистісний розвиток кожного учня сільської школи відповідно до його здібності; формування умінь здійснювати інтеграцію, диференціацію та індивідуалізацію навчання й виховання дітей; забезпечення готовності до роботи в комплексі „школа–дитячий садок”, малокомплектна сільська школа.

55. Пометун, О. І. Підготовка вчителів початкових класів: інтерактивні технології у ВНЗ : навч. посіб. / Пометун О. І., Комар О. А. – Умань : РВЦ Софія, 2007. – 65 с.

Автори розкривають зміст поняття інтерактивні технології, розглядають їх переваги і недоліки, подають структуру інтерактивної лекції.

56. Федірчик, Т. Д. Педагогічна практика з виховної роботи в початковій школі : навч.-метод. посіб. / Тетяна Федірчик, Ганна Бигар. – Чернівці : Рута, 2007. – 102 с. – Бібліогр.: с. 98–102.

У навчально-методичному посібнику розглянуті завдання, зміст, структура й організація педагогічної практики з виховної роботи в початковій школі, подані теоретичні, практичні й методичні матеріали, методики, які можуть бути використані як студентами, так і організаторами практики, методистами та вчителями.

57. Філіпп’єва, О. А. Підготовка майбутніх учителів до валеологічного виховання молодших школярів : метод. посіб. / О. А. Філіпп’єва. – Херсон : Айлант, 2006. – 100 с. – Бібліогр.: с. 89–92.

Висвітлюються питання ефективної підготовки майбутніх учителів до валеологічного виховання учнів. На основі теоретичного аналізу та дослідно-експериментального дослідження визначаються педагогічні умови, що забезпечують ефективну підготовку майбутніх учителів до валеологічного виховання молодших школярів.

 

VI. Мовна освіта

58. Головіна, О. М. Педагогічний супровід формування ключових життєвих компетентностей у змісті мовної та літературної освіти / О. М. Головіна // Пед. скарбниця Донеччини. – 2004. – № 2. – С. 30–33.

Про створення „Програми самоосвітньої діяльності з української літератури для учні 10-х класів ліцею”, яка передбачає структурно-годинний план теми, де зазначається зміст кожного уроку та вид контролю опанованих знань та вмінь за рейтинговою шкалою.

59. Омельчук, С. І мова, і мовлення, і мислення! : лінгвістичні засади формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів основної школи / Сергій Омельчук // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 6. – С. 72–81. – Бібліогр.: 19 назв.

Про проблеми формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів.

60. Пономаренко, А. Формування мовної особистості в школі : ретроспективи і перспективи / Ангеліна Пономаренко // Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 244–248. – Бібліогр.: 12 назв.

Проаналізовано проблему формування мовної особистості в школі.

61. Проць, М. Реалізація комунікативно-діяльнісного підходу до вивчення рідної мови в початковій школі / Марія Проць // Молодь і ринок. – 2008. – № 11. – С. 82–84. – Бібліогр.: 6 назв.

Автор розкриває значення комунікативно-діяльнісного підходу до вивчення рідної мови в початковій школі. Запропоновані вправи сприятимуть розвитку мовлення молодших школярів та вироблятимуть уміння спілкуватися, працювати в парах і групах.

62. Хорошковська, О. Теоретичні основи відбору змісту мовного й мовленнєвого матеріалу у шкільному курсі української мови як державної у школах національних меншин України / Ольга Хорошковська // Почат. шк. – 2005. – № 7. – С. 31–35.

Про зміст навчання української мови як державної у початкових класах, який має складати систему мінімізованих знань, умінь і навичок з фонетики й орфоепії, лексики й граматики, графіки й орфографії, а також текстів, завдань і вправ, які забезпечують інтелектуальний розвиток, уміння усного і писемного мовлення, в тому числі й комунікативного, а також формування морально-етичних навичок та культурознавчих і світоглядних уявлень.

63. Ющук, І. Роздум про мету викладання рідної мови в школі / Іван Ющук // Дивослово. – 2004. – № 9. – С. 10–14.

Стаття присвячена організації навчально-виховної роботи в школі, а саме ситемі взаємодії методики викладання української мови з патріотичним вихованням.

 

VII. Основи здоров’я як шкільний предмет

64. Бойченко, Т. Є. Основи здоров’я : підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. Є. Бойченко, О. Я. Савченко. – 2-ге вид., доопрац. – К. : Генеза, 2007. – 96 с.

65. Бойченко, Т. Є. Школа здоров’я : навч. посіб. з валеології для 1 кл. / Тетяна Бойченко. – К. : Рута, 2000. – 72 с.

66. Гнатюк, О. В. Основи здоров’я і фізична культура : підруч. для 1 кл. / О. В. Гнатюк ; [за ред. С. Д. Максименка]. – К. : Форум, 2003. – 127 с. : іл.

67. Митохір, Н. Б. Уроки з курсу „Основи здоров’я” : посіб для вчителя : 3 кл. / Н. Б. Митохір, С. В. Янусь. – Т. : Навч. кн.–Богдан, 2004. – 112 с.

У посібнику подано розгорнуті конспекти уроків з курсу „Основи здоров’я”. Пропонуються зразки бесід, таблиці, схеми, система практичних робіт, завдання, ігри, інсценізації.

68. Основи здоров’я : підруч. для 2 кл. / Н. М. Бібік, Т. Є. Бойченко, Н. С. Коваль, О. І. Манюк. – К. : Навч. кн., 2003. – 96 с.

69. Петрик, О. І. Зміст освіти з основ здоров'я в початковій школі / О. І. Петрик, Р. О. Валецька // Пед. пошук. – 2010. – № 1. – С. 73–75. – Бібліогр.: 5 назв.

Про введення інтегрованого предмета „Основи здоров’я” у навчальні плани початкової та загальноосвітньої школи, який передбачає формування мотивації щодо здорового способу життя учнівської молоді.

70. Півненко, Ю. Психолого-педагогічні умови впровадження здоров’язберігаючих технологій у освітній процес початкової школи / Юлія Півненко // Теорія та методика фіз. виховання. – 2007. – № 5. – С. 31–36. – Бібліогр.: 6 назв.

У статті розглядаються умови впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчальний процес початкової школи.

71. Рибальченко, С. Є. Упродження здоров'язберігаючої технології Паросток” : [програма] / С. Є. Рибальченко // Почат. навчання та виховання. – 2009. № 25. С. 1527.

72. Формування навичок здорового способу життя у молодших школярів в позакласний час / [авт.-упоряд. Л. Мазуренко]. – К. : Шкіл. світ, 2008. – 128 с. – (Б-ка „Шкільного світу”).

Навчально-методичний посібник містить матеріали з теоретико-методологічних засад формування здорового способу життя; методичні рекомендації щодо формування в дітей навичок здорового способу життя в умовах подовженого дня.

73. Цись, В. В. Здоров'язбережувальні технології як складова діяльності початкової школи / Валерія Валеріївна Цись // Таврійський вісник освіти. – 2009. – № 2, ч. 2. – С. 220–226. – Бібліогр.: 9 назв.

У статті розкрито здоров'язбережувальні технології, зокрема: загальну фізичну підготовку, фізіотерапію, аромотерапію, загартування, гімнастику, масаж, фітотерапію, музичну терапію, які спрямовані на загальне зміцнення самотинного стану школярів, профілактику захворювань, підвищення ресурсів здоров’я.

 

VIIІ. Профорієнтація учнів початкової школи

74. Бякова, Н. В. Представление первоклассников о профессиях / НВ. Бякова // Нач. шк. плюс До и После. 2009. № 6. С. 2830. Библиогр.: 5 назв.

Про мотиви вибору сфери професійної діяльності учнів в 1 класі.

75. Гуцан, Л. А. Світ професій : метод. посіб. для вчителів / Л. А. Гуцан ; АПН України, Ін-т пробл. виховання. – К. : Пед. думка, 2008. – 88 с.

У посібнику підібрані ігри, вірші, загадки, прислів’я та приказки , які допоможуть викликати в дітей зацікавленість до професійної діяльності, розширити кругозір школярів. Матеріали посібника допоможуть учителям початкових класів, вихователям груп продовженого дня, батькам, працівникам закладів позашкільної освіти ознайомити дітей зі світом професій.

76. Огоновська, Ю. Захід для молодших класів „Ярмарок професій” / Ю. Огоновська // Відкрит. урок: розробки, технології, досвід. – 2010. – № 2. – С. 70–71.

Сценарій заходу для молодших класів „Ярмарок професій”.

77. Спеціальний випуск „Профорієнтація в початковій школі” // Почат. навчання та виховання. – 2009. – № 36. – С. 4–39.

Сценарії виховних заходів, присвячених профорієнтації в початковій школі.

78. Шалавина, Т. И. Профессиональная ориентация младших школьников / Т. И. Шалавина // Нач. образование. 2009. № 5. С. 4548.

У статті обгрунтовується можливість професійної орієнтації молодших школярів на пропедевтичному рівні: розширення знань про різні професії, розвиток інтересу до праці, формування об’єктивної самооцінки. Аналізується „картина” уявлень та бажань дітей, які пов’язані з вибором майбутньої професії, на конкретних прикладах розкривається профорієнтаційні можливості предметів навчального плану початкової школи.

 

ІХ. Початкова школа: зарубіжний досвід

79. Аксёнова, Э. А. Педагогическая концепция „нового воспитания” С. Френе : опыт преобразывания системы обучения и воспитания в начальной школе Франции / Э. А. Аксёнова // Нач. образование. 2009. № 3. С. 4850.

Стаття присвячена дидактичній теорії, інноваційним методам підходу до навчання та виховання молодших школярів, і досвіду їх застосування в діяльності видатного французького педагога С. Френе.

80. Аксёнова, Э. А. Программа Знакомство с демократией в начальной и неполной средней школе Австралии / Э. А. Аксёнова // Нач. образование. 2009. № 6. С. 4347.

У статті розкриваються особливості концептуальних і методичних підходів до організації процесу громадянського виховання в Австралії, які визначаються суспільними цілями, а також специфікою системи освіти в цій країні. Подається характеристика цілей і змісту предмету „Знайомство з демократією”, яка викладається в Австралії, починаючи з першого ступеня шкільної освіти.

81. Локшина, О. Зміст початкової освіти в країнах Європейського Союзу: спільні координати розвитку / Олена Локшина // Почат. шк. – 2009. – № 12. – С. 1–5. – Бібліогр.: 13 назв.

Про підвищення якості початкової школи в Італії, Іспанії, Англії, Франції, Німеччині, Швеції.

82. Шапошникова, Т. Д. Начальная школа в Японии / Т. Д. Шапошникова // Нач. шк. плюс До и После. 2009. 3. С. 78–84. – Библиогр.: 2 назв.

У статті розглядаються особливості японської системи освіти, зокрема в початковій школі.

83. Шапошникова, Т. Д. Начальная школа разных стран в наднациональном образовании: сходство и различие / Т. Д. Шапошникова // Нач. шк. плюс До и После. 2009. № 8. С. 4750.

Автор статті аналізує і порівнює початкову освіту різних країн.

 

 X. Література іноземними мовами на допомогу вчителю початкової школи

 

84.  Ashworth, J. Stepping Stones. 1 / Julie Ashworth, John Clark. - Harlow : Longman, 1998. – 64 p.

Ashworth, J. Stepping Stones. 1 : Teacher's Book / Julie Ashworth, John Clark. - Harlow : Longman, 1999. - 202 p.

Ashworth, J. Stepping Stones. 1 : Activity book / Julie Ashworth, John Clark. - Harlow : Longman, 1998. - 94 p.

Навчальний комплект з англійської мови для першого класу, який складається з підручника, робочого зошита і книги для вчителя. Навчальний матеріал подано в ігровому вигляді. Підручник прекрасно ілюстрований, вміщує набір дидактичних матеріалів.

 

85.  Ashworth, J. Stepping Stones. 2 / Julie Ashworth, John Clark. - Harlow : Longman, 1999. – 64 p.

Ashworth, J. Stepping Stones. 2 : Teacher's Book / Julie Ashworth, John Clark. - Harlow : Nelson, 1995. - 207 p.

Навчальний комплект з англійської мови для другого класу, який складається з підручника і книги для вчителя. Комплект містить творчі завдання, ігрові вправи, кольорові ілюстрації та набір дидактичних матеріалів.

86.  Ashworth, J. Stepping Stones. 3 / Julie Ashworth, John Clark. - Harlow : Longman, 1999. – 64 p.

Ashworth, J. Stepping Stones. 3 : Teacher's Book / Julie Ashworth, John Clark. - Harlow : Longman, 1996. - 207 p.

Ashworth, J. Stepping Stones. 3 : Activity book / Julie Ashworth, John Clark. - Harlow : Longman, 1999. – 95 p.

Навчальний комплект з англійської мови для третього класу, який складається з підручника, робочого зошита і книги для вчителя вміщує нестандартні завдання, загадки, ігри, дидиктичний матеріал.

   87. Bennett, A. The New Colour-Picture Dictionary for Children : Over 1500 words defined from New Webster's Dictionary. More than 800 pictures in full colour : Ages 5 to 9 / Archie Bennett; ill. Nancy Sears. - Bridlington : Peter Haddock Ltd., 1999. - 252 p. : ill.

Новий ілюстрований словник для дітей. Містить понад півтори тисячі слів і словосполучень із прикладами вживання їх у реченні та кольоровими ілюстраціями.

88. Childhood Education : Infancy though early adolescence. - Olney : Association for Childhood Education Iinternational. – 2006–2010.

Періодичне видання «Освіта в дитинстві», яке публікується в США, вміщує наукові дослідження з питань навчання дошкільників та учнів початкової школи. Кожен випуск журналу присвячений певній тематиці, наприклад, навчанню дітей з особливими потребами, навчанню дітей-іммігрантів, дітей-сиріт, подоланню агресії в класі тощо.

89.     The Dictionary of Characters in Childrens’ Literature / gen. ed. Beverly Ann Chin ; advisers: Betty Carter, Marilee Foglesong, Connie C. Rockman. - New York : Franklin Watts ; A Division of Scholastic, 2002. - 128 p. – Bibliogr.: p. 124-125.

Словник літературних героїв дитячої художньої літератури англійською мовою.

90.     The Hat Shop : Starter A / ret. Irina Gandzya ; ill. Yuriy Platov. – Х. : Скорпіон, 2007. - 51, [1] р. : ill.

Навчальний посібник для дітей, які починають знайомство з англійською мовою, готових до навчання з використанням творчих вправ, нестандартних завдань, пісень, рим, головоломок, кросвордів та коміксів. Посібник чітко структурований, презентація кожного правила читання супроводжується предметними та ситуативними малюнками.

91.     Johnston, F. R. Book Buddies : Guidelines for Volunteer Tutors of Emergent and Early Readers / Francine R. Johnston, Marcia Invernizzi, Connie Juel. - New York ; London : The Guilford Press, 1998. - 176 p.

Видання для вчителів початкових класів з методики навчання читання. Посібник містить цікаві методичні розробки, ігрові вправи та завдання з використанням наочних матеріалів.

92.     Maxim, G. W. Social Studies and the Elementary School Child / George W. Maxim. - 3th. ed. – Columbus : Merrill Publishing Company, 1987. - 448, [4] p.

Висвілено питання методів оцінювання навчальної успішності учнів початкової школи.

93. Piotrowska, M. E. Już w szkole : obserwuję, przeżywam, poznaję… : podręcznik do kształcenia zintegrowanego w klasie trzeciej : semestr pierwszy / Małgorzata Ewa Piotrowska, Maria Alicja Szymańska. - Warszawa : Nowa Era, 2004. - 135 s.

Видання польською мовою з інтегрованого навчання в третьому класі.

94.     Trafnosc pomiaru jako podstawa obiektywizacji egzaminow szkolnych : Konferencja pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Lodzi / red. Bolesław Niemierko. – [I wyd.].  - [Lodz : Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi, 2003]. - 395 s.

Розглянуто проблему об'єктивного оцінювання знань польських школярів, екзаменаційні стандарти та застосування тестування як методу оцінювання знань учнів.

95.     Воронка, З. Let's Start!-1 : підручник / Воронка Зірка, Романовська Юлія, Рудник Тетяна ; худож. Таран Володимир. – К. : Генеза, 1993. - 99 с. : кольор. іл.

Підручник з англійської мови для першого класу. Містить функціональні діалоги, лексичні одиниці, мовні структури; завдання на аудіювання, вимову, засвоєння алфавіту, на розвиток вмінь та навичок мовлення, читання, письма; пісні, рими.

96.     Воронка, З. Let's Start!-2 : підручник / Воронка Зірка, Романовська Юлія, Рудник Тетяна. – К. : Генеза, 1994. - 133, [3] с. : кольор. іл.

Підручник з англійської мови для другого класу. Поєднує функціональні діалоги, завдання на розвиток навичок аудіювання, мовлення, читання, письма, римування, співу з коміксами та іграми.

 

 

         З цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України

імені В. О. Сухомлинського

 

 

Адреса:
м. Київ вул. М. Берлинського, 9
тел. (044) 467-22-14
dnpb@i.ua
Розроблено в:

tebenko.com